Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - З А П О В Е Д № 634 гр. Несебър, 21.06.2013 година
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/19.04.2013 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №99/21.02.2012 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби
УТВЪРЖДАВАМ:
Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/19.04.2013 г..
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло, в едно с утвърдения списък.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Публикувано 24 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-3133#1 от 19.06.2013г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересованите, че със Заповед №121/17.05.2013г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрено изменение на подробния устройствен план, в частта му план за застрояване за имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.84.53 /образуван от имоти с идентификатори 51500.84.2, 51500.84.5, 51500.84.6 и 51500.84.50/, находящ се в местност „Кокалу”, гр.Несебър, който план касае отреждане на имота „За жилищно строителство”- устройствена зона „Жс” и установяване на устройствени показатели, както следва : Кпл.=30%, Кинт.=1,50, максимална височина на застрояване Н=15,00м. и минимално озеленена площ 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта. Заповед №121/17.05.2013г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересfваните лица. Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 19 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

На 15 юни 2013 г. в периода от 19.00 часа до 21.00 часа ще бъде преустановено движението на МПС по провлака от и към старата част на Несебър, поради откриването на Международен детски фестивал „Слънце, радост, красота“.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
.
Публикувано 15 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

Съгласно чл.116 от Закона за туризма месечните Справки-декларации за реализираните нощувки се подават в Община Несебър по електронен път на адрес turistdanak@nesebar.bg.
Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат.
Да се изпращат сканирани в PDF формат.


.
Публикувано 14 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ 94-00- 3 523 /12.06.2013г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V, VІІ и VІІІ /с идентификатори по кадастрална карта 11538.503.199, 11538.503.200, 11538.503.201, 11538.503.202/ в кв.30 по плана на гр.Свети Влас.
Проектът в частта му план за регулация предвижда провеждането на страничните регулационни линии между УПИ V и УПИ VІІ и между УПИ VІІ и УПИ VІІІ по имотни граници. По имотна граница се провежда и дънната регулационна линия на УПИ V. В съответствие с идентификаторите по кадастрална карта номерата на преконфигурираните УПИ се променят от УПИ V на УПИ V-199,200, от УПИ VІІ на УПИ VІІ-201 и от УПИ VІІІ на УПИ VІІІ-202.
В частта план за застрояване за УПИ V-199,200 се предвижда промяна устройствената зона от „Жм” на „Жс” и характера на застрояването от ниско /Н до 10,0м/ на средно /Н до 15,0м/, при запазване начина на застрояване-свързано основно застрояване в два имота. Установяват се следните показатели :Кпл.=70%, Кинт.=2,00, етажност 4етажа /Н до 12,0м./ и минимално озеленена площ от 30%.
Публикувано 12 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews