Архив обяви община Несебър

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие съобщава в ИРМ Несебър :
От 01.07.2013 г. започва приема на молби –декларации по образец за отпускане на целева помощ за отоплителен сезон 2013 / 2014 г. в размер на 328 ,60 лв.
Необходими документи за отпускане на целева помощ за отопление:
Публикувано 05 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-3953/28.06.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците ограничени вещни права в имот УПИ І-общ., кв.9 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.95 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №154/26.06.2013г. за жилищна сграда- източен калкан..
Публикувано 01 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-3954/28.06.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот УПИ ІІ-712, кв.9 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 11538.504.944.1 по плана на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №156/26.06.2013г. на надстройка на съществуваща жилищна сграда в гореописания имот..
Публикувано 01 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-3132#1/28.06.2013г.
Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №100/17.04.2013г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрено изменение на ПУП и РУП за УПИ VІІ-448 с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.110, находящ се в кв.70 по плана на гр.Несебър, в частта му по отношение на находящата се в имота жилищна сграда - южен близнак. Запазва се предвиждането на одобрения план за регулация по отношение границите на имота, като се променя само номера му от УПИ VІІ-448 на УПИ VІІ-110 /въвежда се номера на имота по КК/. Променя се устройствената зона от „Жс“ на „Ц“, като се запазва характера на застрояване –средно и начина на застрояване -свободно основно засторяване. Установяват се следните устройствени показатели : Кплътност =80%, Кинтензивност=3,00, минимално озеленена площ 20% и етажност 5 етажа /Н 15,00м/. С проекта се предвиждат намалени отстояния, както следва : Между застройката с височина 13,50м в УПИ VІІ-110 и страничната регулационна линия с УПИ VІІІ-449 от 4,50 на 2,40м., между застройката с височина 15,00м в УПИ VІІ-110 и страничната регулационна линия с УПИ VІІІ-449 от 5,00 на 3,00м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №100/17.04.2013г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП и РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 28 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на комисията по стипендиите във връзка с прием на документи за еднократно финансово подпомагане по чл. 22 от Наредба №16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби в община Несебър

Повече информация тук!.
Публикувано 25 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews