Архив обяви община НесебърУ В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЮЛ. 4, АЛ.1 И АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА...

Публикувано 13 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ 94-00-8111/13.12.2013 год.


На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект:»Довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Трасето на пътя е с дължина 1195,42м и е проектиран в границите на следните имоти:53822.16.89-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.88- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.107—отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС, 53822.16.90- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, ............
Публикувано 13 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-7895#1/13.12.2013г.

На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранитените зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди,
Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за СОЗ (Санитарно охранителна зона) около каптиран извор изграден в ПИ №000172 в землището на с.Емона, община Несебър използван за водоснабдяване на с.Емона.
В едномесечен срок лицата чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси ІІ и ІІІ, могат да се запознаят с проекта за предложения и възражения, който е на разположение в общинска администрация Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3 стая 37 тел. 0554/2-93-42/ всеки работен ден от 9.00 до 16.00ч. и в БДЧР всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.”Ал. Дякович” 33, гр.Варна .
Публикувано 13 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Публикувано 12 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1397 / 09.12.2013г.

Съобщаваме Ви, че със заповед № 279/ 27.11.2013г. е одобрено изменение на подробен устройствен план на гр. Обзор , в частта му на кв. 6 , с което от имот пл. № 23 се урегулира УПИ ІХ в кв. 6 с площ 124кв.м.С плана за застрояване новообразувания УПИ се отрежда „за трафопост” – устройствена зона „Жм” и се установяват устройствени показатели , както следва : Кпл=60% , Кинт.=0.60, максимална височина на застрояване Н=7.00м. и минимално озеленяване 40 % .
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението пред Административен съд гр. Бургас .Телефон за контакти : 0556 / 35116
ст. специалист УТ / Божидар Димов /
Публикувано 11 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews