Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-6267 13.12.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците Борислав Борисов Соколов, Красимира Цветомирова Огледалова и Йорданка Зветомирова Оризарова, че е със заповед N 247/02.07.2010 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменение ПУП-ПР на УПИ IV -3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5 и УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по плана на с.Кошарица касаещ промяна вътрешните регулационни граници на УПИ IV-3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5, УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по имотни граници. Уличните регулационни линии на всички УПИ остават непроменени както и северните граници на УПИ VII-3, VIII-5, IX-5 и УПИ X-5 с УПИ I -общ. и северната граница на УПИ IV-3 с УПИ III-4. Площа на имот 39164.501.10 отнемаща се за гробищен парк е 627 кв.м., 61 кв.м. остават в УПИ III-4, 11 кв.м. от имот 39164.501.11 остават в УПИ I, като в същото време му се придават 11 кв.м. от имот 39164.501.2. Към УПИ IX се придават 109 кв.м. от имот 39164.501.2 за да се запази регулационната граница.От имот 39164.501.2 остават 1203 кв.м.
Площите на процедираните УПИ се променят както следва: УПИ I-общ. запазва площа си от 10845 кв.м., УПИ VII-3 от 831 кв.м. става 1092, УПИ VIII-5 от 703 кв.м. става 639 кв.м., УПИ IX-5 от 812 става 710 кв.м., УПИ X-5 от 696 кв.м. става 682 кв.м. УПИ IV-5 от 680 става 712 кв.м., УПИ V-3 от 845 кв.м. става 835 кв.м. и УПИ VI-3 от 976 кв.м. става 873 кв.м.Проекта е разгледан и приет с решение по т.9 от протокол N 7 на ОбЕСУТ проведено на 07.04.2010 год

Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс” N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт..
Публикувана на 13 Dec 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>