Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

З А П О В Е Д
С оглед осигуряване на безопасността на населението и гостите на Община Несебър и на основание чл.5 от Наредба N 1 на Общински съвет – Несебър - За осигуряване на обществения ред , спокойствието и сигурността на гражданите във връзка с правомощията ми по чл.44, ал.2 от ЗМСМА

ЗАБРАНЯВАМ:

• продажбата на пиротехнически средства / ракети, пиратки, бомбички и други/ на малолетни и непълнолетни лица.
• Забранява се продажбата на пиротехнически средства извън предназначените за целта специализирани магазини и складове, както и без разрешение от съответните институции и без задължителните към тях документи – инструкция за начина на употреба, сертификат за качеството и състав.
• Забранява се хвърлянето, възпламеняването, или задействането по какъвто и да е начин на средствата по ал.1 на открити обществени места, като спортни площадки, лечебни заведения, училища, детски градини и други.

При нарушение на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 50 до 300 лв.
При повторно нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 300 до 500 лв.

НАРЕЖДАМ:

За спазването на настоящата Заповед, съответно Наредба N 1 на ОС-Несебър, да бъдат извършвани ежедневни проверки от органите на РПУ-Несебър и служителите на отдел „Контролен блок” при Община Несебър.
При установяване на нарушения да бъдат съставяни актове за установяване на административни нарушения, които да бъдат предявявани на нарушителите, съобразно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
За резултатите от извършените проверки да ми бъдат представяни регулярни доклади.
Настоящата Заповед да бъде обявена по надлежния ред , както и да бъде връчена на Началника на РПУ-Несебър и на Началника на отдел „Контролен блок” за сведение и изпълнение.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:...........................
/на осн.Заповед N 2027/30.11.2010г.Виктор Борисов/


.
Публикувана на 08 Dec 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>