Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-3930/02.08.2010 год
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщавая че със заповед N289 от 24.07.2010 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от имот N483 в кв.60 по плана на с.Равда .

Проектът касае ПУП в частта му план за регулация и застрояване за част от имот N483 /имот с идентификатори по кадастрална карта 61056.501.8, 61056.501.9, 61056.501.10, и 61056.501.13/, находящ се в кв.60 по плана на с.Равда, който план касае обособяване на част от имот N483 в кв.60 на новообразувани УПИ IV-483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.8 на площ от 460 кв.м, УПИ V -483 с идентификатор по кадстрална карта 61056.501.9 на площ от 910 кв.м, УПИ XI483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.10 на площ от 451 кв.м и УПИ VII-483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.13 на площ от 448 кв.м, като регулационните линии минават по имотни граници по одобрена кадстрална карта. Новообразуваните УПИ се отреждат за „Жс” при устройствени показатели: К плътност – 40% ,К инт. – 1.40, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50 % съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури,надписи и размери, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14 дневен срок от узнаването и.
Телефон за контакт: 0554 29331
.
Публикувана на 02 Aug 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>