Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.128, ал.5 във връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП-парцеларни планове за имоти описани по-долу, находящи се в землище с.Равда и землището на гр.Несебър:
1.Тласкател от КПС 10 до т.61-GRP DN 700 и три тласкатела ф500, ф700 и ф800 до нова облекчителна шахта на кота 38.00, землище гр.Несебър и с.Равда община Несебър. Трасето на обекта преминава по полски пътища, изоставени трайни насаждения, нива и друг вид нива, територия на транспорта представляващи ПИ 51500.75.25, 51500.75.27, 51500.76.40, 51500.76.41, 51500.77.37, 61056.48.100, 61056.50.100, 61056.51.101, 61056.52.5, 61056.52.100, 61056.53.100, 61056.53.101, 61056.53.102 и 61056.54.18 гл.път Бургас-Варна публична държавна собственост и 61056.55.1-друг вид нива-частна собственост.
2.Тласкател от КПС 10б до ПСОВ-Сл.бряг GRP DN 800 и 450 землище гр.Несебър.Трасето на обекта преминава по полски път, представляващ ПИ 51500.73.28 и територия на транспорта включваща ПИ 51500.73.20-ведомствен път-публична общинска собственост, 51500.73.21-път от републиканска пътна мрежа-публична държавна собственост и 51500.73.22-местен път-публична общинска собственост.
3.Два тласкатела от ПСОВ-Сл.бряг до нова облекчителна шахта GRP DN 800 и DN 600, землище с.Равда, община Несебър.Трасето на обекта преминава по полски пътища, пустееща необработваемо земя и друга нива, представляващи ПИ 61056.20.110, 61056.20.111, 61056.33.100, 61056.33.101, 61056.35.4, 61056.36.100, 61056.45.101 и територия на транспорта ПИ 61056.34.102 и 61056.35.100 за местен път-частна общинска собственост, 61056.54.18-път от републиканската пътно мрежа-публична държавна собственост.
4.Тласкател DN 500 от КПС 8 до т.61 землище с.Равда, община Несебър.Трасето на обекта преминава по полски пътища, представляващи ПИ 61056.51.102, 61056.52.100, 61056.52.101, 61056.68.101-частна общинска собственост и ПИ 61056.100.439-друг вид нива собственост на „Сарк груп” ЕООД.5.Тласкател ф150 от нова КПС до облекчителна шахта с.Тънково и канализационен колектор ф300 от облекчителна щахта с.Тънково до ПСОВ-Сл.бряг, землище с.Равда и с.с.Тънково община Несебър. Трасето на обекта преминава по полски пътища и пасища-частна общинска собственост, представляващи ПИ 61056.2.100, 61056.20.101, 61056.20.102, 73571.48.87, 73571.49.67, 73571.49.68, 73571.49.74, 73571.49.82, 73571.49.90, 73571.49.93.
Срещата ще се проведе на 15.07.2010 г. от 10.30 часа в сградата на община Несебър.
Парцеларните планове са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в община Несебър.
Писмени становища могат да се предоставят в община Несебър или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя
Гинка Токмакчиева- тел. 0554 29331.
Публикувана на 09 Jun 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>