Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ЗАПОВЕД N 458 /17.05.2010 г.
На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност
и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Решение N 338 / 26. 05. 08 г. на Министерски съвет
ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Решение N 338 / 26.05.08г. на Министерски съвет на Република България, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2010 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел II на Наредбата, а именно:
Максимално обезопасяване:
1. Морски плаж „Обзор- мотела"
2. Морски плаж „Обзор- юг"
3. Морски плаж „Обзор- централен"-
4. Морски плаж „Емона- Бунарджика"
5. Морски плаж „река Вая"
6. Морски плаж „Иракли"
7. Морски плаж „Елените"
8. Морски плаж „ Козлука"
9. Морски плаж „ Робинзон"-
10. Морски плаж „Св. Влас -Манастира"
11.Морски плаж „Св. Влас - Къмпинга"
12.Морски плаж „ Св. Влас-изток"
13.Морски плаж " Св. Влас- Нов плаж "
14.Морски плаж „ Св. Влас-Болницата"
15.Морски плаж „ Делфин „
16.Морски плаж „ Слънчев бряг- север"
17. Морски плаж „Слънчев бряг- централен"
18. Морски плаж „Слънчев бряг- юг"
19. Морски плаж „ Несебър-изток" .
20. Морски плаж „Несебър- стар град „ /при Буната /
21. Морски плаж „ Несебър- юг „
22. Морски плаж „Равда -централен"
23. Морски плаж „ Равда - Национален детски комплекс"
24. Морски праж „ Равда- ХТИ „
25. Морски плаж „ Равда- НСА"
26. Морски плаж „ Равда- Олимпийски надежди „
27. Морски плаж „ Равда- Академика „
28. Открит плувен басейн- „Аква парк - Равда „
29. Открит плувен басейн- „Аква парк- Слънчев бряг „
30. Открит плувен басейн- „Аква парк- Елените „
31. Морски плаж „Обзор - детски лагери”
- Открити плувни басейни- във всички хотели в Слънчев бряг и град Несебър
Средно обезопасяване
1. Морски плаж „Смирките”
2. Морски плаж „Емона-юг”
Минимално обезопасяване
1. Река „Перперидере"
2. Река „Козлука „
3. Река „Хаджийска „
4. Река „Двойница”
I. Обезопасяване на водните площи:
1. През летния сезон от 1 май до 30 октомври стопаните на водните площи, забранени за къпане и плуване са длъжни да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в приложението към горепосочената наредба.
2. През активния сезон от 1 юни до 30 септември, собствениците на на по- големите водни площи са задължени да осигурят плавателен съд със съответните сигнали и спасителни средства.
3. На всички обекти разрешени за къпане и плуване, както и в детските лагери, да се назначават задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от водноспасителната служба на БЧК - регион Бургас.
4. Предохранителните мерки в разрешените и забранени за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти и упълномощени представители на кметствата, на чиято територия се намират.
II. Забранявам къпане и плуване във всички останали водни площи на територията на общината - язовири, реки, канали, изравнители и неохраняемите морски плажове.
III. Обявявам сезона за къпане през лято 2010 г. от 01.06.2010 г. до 30.09.2010 г. за всички плажове с действаща легитимна концесия до момента на издаването на заповедта и за тези участвали в конкурса след 01.07.2008 г., с изключение на:
Морски плаж „ Слънчев бряг- север", Морски плаж „Слънчев бряг- централен", Морски плаж „Слънчев бряг- юг", за които сезонът за къпане се определя от 15.05.2009 г. до 30.09.2008 г.
IV. Стопаните на водните площи и плажни ивици да спазват най- строго всички изисквания на Наредбата, като осигурят водното спасяване, медицинско осигуряване и санитарно-хигиенното обезпечаване на обектите съгласно Закона за Черноморското крайбрежие.
V. Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, носят административно - наказателна отговорност по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по- тежко наказание.
VI. Заповедта следва да бъде поставена на видно място в общинската администрация и други обществено достъпни места и се обяви чрез медиите. Копие от заповедта да се изпрати до Областна администрация гр.Бургас, Обл. съвет на БЧК, РИОКОЗ, РПУ -Несебър, собствениците на водни обекти, кметовете по места и директорите на училища.
VII. Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Комисията по проблемите на водното спасяване, назначена със заповед N 311/ 27.04.2009г.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: / Н. ДИМИТРОВ/
Съгласувал:
Публикувана на 19 May 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>