Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ.N94-00-517/19.03.2010Г.

Община Несебър, уведомява г-жа Гергана Иванова Тасева, че павилионите разположени в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 11538.501.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, попадат в трасето на улица „Цар Симеон”, в гр. Свети Влас, в частта й от о.т.98 до о.т.95, съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр. Свети Влас. След извършената проверка в отдел „УТ” при община Несебър е установено, че за разполагането на тези павилиони, които засягат трасето на улицата не са издадени изискуемите строителни книжа. Предвид гореизложеното, същите следва да бъдат премахнати, а територията на улицата, заключена между точките с номера от 1 до 14 включително по координатен регистър, координатна система от 1970г., на площ от 128.71 кв.м., защрихована в черен цвят на приложената към настоящото уведомление скица, която се владее от Вас и Вашият наемател без правно основание, следва да бъде иззета от Общината по предвидения от закона ред.

Ето защо с настоящото писмо Ви поканваме доброволно да освободите имота – публична общинска собственост, който заемате без правно основание в седмодневен срок от публикуване на настоящото уведомление.

В противен случай на основание чл.65,ал.1 от Закона за общинската собственост ще бъде издадена Заповед за принудително изземване на общинския имот който се владее без правно основание, като настоящото писмо по смисъла на чл.26 ал.1 от АПК считайте за уведомление за откриване на производство по издаването на този индивидуален административен акт. Заповедта ще бъде издадена до 7 /седем/ дни от изтичане на срока за доброволно освобождаване.
.
Публикувана на 26 Mar 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>