Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-643/12.02.2010г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обек-“Водопровод за поливна вода от яз.Порой до ОПС 1-с.Тънково,община Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Трасето на водопровода минава през територията на три землища в Община Несебър-с.Оризаре, с.Тънково и гр.Несебър, с обща дължина 5012м.
Трасето на водопровода засяга следните имоти с идентификатори и начин на трайно ползване: 53822.19.14 – мочурище- собственост на Община Несебър ; 53822.19.126- селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър ; 73571.28.26 – селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.300.48 - мочурище - собственост на Община Несебър;73571.4.12- река- МОСВ; 73571.3.65 - селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.3.62 - селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.1.167 - река – собственост на МОСВ; 73571.8.31 - селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.7.15 - селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.7.16 - селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.8.33 – друг вид водно течение, водна площ,съоръжение – собственост на Община Несебър; 73571.5.69 - река – собственост на МОСВ; 73571.50.9 – път от републиканската пътна мрежа – Министерство на транспорта; 73571.50.8 - река – собственост на МОСВ; 73571.50.7 - друг вид водно течение, водна площ,съоръжение – собственост на Община Несебър; 51500.47.33 – изоставена ливада – собственост на Община Несебър.

С определен сервитут засягащ следните имоти: в землището на с.Оризаре 53822.19.14; 53822.19.1126;в землището на с.Тънково -73571.28.26; 73571.300.48;
73571.4.12; 73571.3.65; 3571.3.62; 73571.1.168; 73571.8.31; 73571.7.15; 73571.7.16;
73571.8.33; 73571.5.69; 73571.50.9; 73571.50.8; 73571.50.7 и в землището на гр.Несебър 51500.47.33;

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3. тел. 0554/2-93-42.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

.
Публикувана на 12 Feb 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>