Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - З А П О В Е Д N49 Гр.Несебър, 01.02.2010 год.
На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение N 839 от Протокол N23/22.12.2009г. на Общински съвет Несебър.

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху УПИ I в кв.22 по плана на с.Баня, на площ от 400кв.м, с кадастрален идентификатор 02703.501.310, АОС N 1536/28.03.2003г., за изграждане на едноетажна постройка –търговски обект за “КОО”, със застроена площ от 160 кв.м., при следните условия:
1.Начална конкурсна цена - 8000лв. /осем хиляди лева/ без ДДС.

2. Депозит за участие- представляващ 10 % от началната конкурсна цена - в размер на 800.00лв. /осемстотин лева /.

3. Специфични условия на конкурса:
-Строителят няма право да променя предназначението на обекта, който ще построи.
-Строителят следва да извърши озеленяване и облагородяване на имота.

4. Критерии за оценяване :
1.Предложена оферта относно експлоатацията на имота - К1/ от 0 до 10 точки/
2.Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
3.Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.30ч.:
5.1. На 22.02.2010г. за първа дата за провеждане на конкурса;
5.2. На 01.03.2010г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува от гише N1 в Офис N2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” , BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.

6. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа :
6.1 На 23.02.2010г. за първа датаа за провеждане на конкурса;
6.2.На 02.03.2010г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише N1 в Офис N2 за административно обслужване при Община Несебър.

7. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
7.1. Първа дата за провеждане – 24.02.2010г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 04.03.2010г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. е постъпило само едно предложение,или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.Димитров/


.
Публикувана на 03 Feb 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>