Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

В Дирекция "Социално подпомагане" Поморие стартира дейността по проект "Социална услуга за качествен живот - фаза 2" финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси”
Проектът изпълнява стратегическата цел на Оперативната програма
"Развитие на човешките ресурси" за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотноживеещи възрастни хора за социалното им включване.

Проектът предлага услугата "Личен асистент" за семействата с тежко
болни членове, спомага за реализацията на лицата, полагащи грижи за тях, като целта е осигуряване на независим живот и преодоляване на социалната изолация.

От 01.02.2010г. се приемат заявления по образец от кандидат
потребителите и кандидатите за личен асистент от община Поморие в централния офис на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Поморие ул."Солна"N15, стая N3, а от община Несебър - на адрес: гр.Несебър, ул. " Хан Крум" N24.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз. чре* Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за социално подпомагане -Главна дирекция "Социално подпомагане и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган"

.
Публикувана на 03 Feb 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>