Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че предижда отпускане на финансова помощ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми и изготвя следните проекто промени в Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на Община Несебър:

1. В чл.2 се създава т.5
т.5 „лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми за „ин витро” процедура”

2. чл.3 се изменя по следния начин: създава се ал.1 и ал.2
Чл.3 (1) Еднократна финансова помощ се отпускат на лицата и семействата по чл.2 т.1, 2, 3 и 4 с постоянен адрес на територията на Общината, въз основа на подадено писмено заявление до Кмета на Общината по утвърден от него образец
(2) Еднократна финансова помощ се отпускат на лицата по чл.2, т. 5 с постоянен адрес на територията на Общината през последните три години, въз основа на подадено писмено заявление до Кмета на общината по утвърден от него образец.

3. В чл. 5 ал.1 думата „молби” се заменя със „заявления”

4. В чл.5 ал.2 лацата по ал.2 се изменя с „лицата по чл.2, т.1, 2, 3 и 4”

5. В чл.6, ал.1 се правят следните изменения:
Чл. 6 (1) Еднократна финансова помощ на лицата по чл.2, т.1 до 4 в размер до три минимални работни заплати и еднократна финасова помощ на лицата по чл.2 т.5 в размер на 2000 лв. се отпуска със заповед на кмета на общината, въз основа протокол изготвен от посточнната комисия по чл.4

6. В чл.7 ал.1 след думите „еднократна финасова помощ” се добавя „на лицата по чл.2, т.1 до 4”

7. Създава се чл.10а
Чл.10а „Еднократна финансова помощ на лицата по чл.2, т.5 е в размер на 2000лв., платими по сметка на лечебното заведение в което ще бъде изввършена процедурата”

8. Към чл. 15 ал.1 след думите „чл.2” се добавя „т. 1 до 4” и
се създава ал.2 „Еднократна финансова помощ на лицата по чл.2, т.5 се отпуска, ако нуждаещият се отговаря на следните условия:
1. да е с доказан стерилитет и е направил един неуспешено опит за репродуциране чрез „инвитро” процедура.”
2. да е български гражданин, притежаващ постоянен адрес на територията на община Несебър през последните три години

9. Сегашният текст на чл. 16 става ал. 1 и думата „молбата” се заменя със „завлението” и се създава ал. 2
ал. 2 „Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ за процедурата по „ин витро” се представят следните документи:
1. Копие на личната карта на заявителя заверено с гриф „вярно с оригинала”
2. документ от съответните компетентни органи, с който се удостоверява липсата на парични задължения към Община Несебър
3. етапни епикризи или медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверяващи необходимоста от „ин витро” процедура
4. удостоверение от клиниката в която ще се извърши процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации, както и банковите сметки на клиниката на които ще се превежда финансовата помощ. При нужда комисията може да изисква допълнителни документи и данни от медицинското заведение, както и да извършва проверки и запитвания.
5. когато заявлението се подава от съпруг или съжителстващ партньор съответно се прилага копие от удостоверението за сключен брак или декларация по образец за фактическо съжителство.

10. В чл. 17 думата „молбите” се заменя със „заявленията”.

11. Чл. 19 се променя по следния начин: досегашния текст става ал.1, след думите „по чл.2” се прибавя „т.1 до 4”, създава се ал.2
ал.2 „Финансова помощ на лицата п чл. 2 т.5 за „ин витро” процедура се отпуска от бюджета на община Несебър за един опит в рамките на една календарна година.”.
Публикувана на 29 Jan 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>