Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N 92-00-0124 от 11.01.2010г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни ВиК мрежи за имоти с идентификатори 51500.18.16, 51500.17.29 и 51500.17.30 по кадастлалната карта на гр.Несебър, м.„Бостанлъка” ”. Трасето на новопроектирания водопровод започва ВШ на съществуващ водопровод ф355 минава по полски пътища с идентификатори 51500.21.39, 51500.22.106 и 51500.22.107-собственост на Община Несебър и достига до ВШ в имот с идентификатор 51500.17.29, като захранва и имоти с идентификатори 51500.18.16 и 51500.17.30.

Трасето на канализацията започва от новопредвидена РШ – източно от имот с идентификатор 51500.17.29 минава по полски пътища с идентификатори 51500.21.39, 51500.22.106 и 51500.22.107-собственост на Община Несебър и достига до съществуваща канализация.
За водопровода и канализацията е предвиден сервитут по 3м. от двете страни на трасетата, като с ограничителен режим за трасето на ВиК връзките са имоти с идентификатори: 51500.21.39, 51500.22.106, 51500.22.107, 51500.22.44, 51500.22.47, 51500.22.48, 51500.22.59, 51500.22.60, 51500.22.65, 51500.22.66, 51500.22.67, 51500.22.74, 51500.22.174, 51500.22.176, 51500.18.16, 51500.18.7, 51500.18.9, 51500.17.29 и 51500.17.30 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” N10 ет.3 стая 32.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
.
Публикувана на 11 Jan 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>