Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОТДЕЛ” МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” НАПОМНЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2010 ГОД.
Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.95/2009г./, предприятията следва да подадат декларации по чл.14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г. за нежилищните имоти, придобити или върху които е учредено право на ползване преди 01.01.2010 г. За придобитите /или с учредено право на ползване/ след 01.01.2010 г. нежилищни имоти от предприятия е регламентирано задължение за подаване, както на декларация по чл. 17 от ЗМДТ, така и на декларация по чл. 14 от ЗМДТ в двумесечен срок от придобиването /от учредяване на правото на ползване/. Декларацията по чл. 14 се попълва винаги преди тази по чл. 17 за същия имот. За улеснение при попълването на данните следва да се спазва поредността и вида на обектите в двете декларации.

Декларациите се подават в центъра за административно и информационно обслужване , офис N 1 , направление ”Местни данъци и такси”, намиращ се на ул.Еделвайс N 10, партер, придружени с копия от документа за собственост /нотариален акт, договор, актуална скица и др./.
Съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, за 2010 г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци се внася от 1 март до 30 април. На предплатилите за цялата година в този срок се прави отстъпка 5 на сто. На лицата ще бъдат изпратени съобщения за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Данъкът върху превозните средства за 2010 г. запазва размера си от предходната година, като на предплатилите за цялата година в срок до 31 март се прави отстъпка от 5 на сто.

Патентният данък за 2010г. запазва размера си от предходната година, като декларациите се подават в срок до 31 януари в центъра за административно и информационно обслужване , офис N 1 , направление ”Местни данъци и такси”.

Тези , които заплатят пълния размер на данъка в горния срок, ползват отстъпка от 5 на сто.


.
Публикувана на 08 Jan 2010 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>