Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър, уреждащ рекламната дейност на територията на общината.

Общинска администрация има идея да стопанисва и управлява голяма част от одобрените по схема позиции за поставяне на РИЕ, с което ще се повишат значително приходите от дейността. Необходимо е и да се предвидят цените по които ще се отдават под наем съоръженията.
Към момента, съгласно чл. 149 от Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър /в сила от 01.01.2009г/ „За поставяне на рекламно-информационен елемент върху терени общинска собственост се заплаща 16,00лв. на кв.м.”. Не е конкретизирано за какъв вид РИЕ, за какъв период, както и не са предвидени цени за различните видове рекламна дейност, поради което е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

p 1 Член 149 от Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър се изменя така:

Ал. 1. За едностранни рекламно-информационни елементи, монтирани на стойки върху терени общинска собственост, се заплаща 16,00лв на кв.м.рекламна площ на месец;

Ал. 2. За наемане на съоръжения – общинска собственост се заплаща 80,00лв на кв.м. рекламна площ на месец;

Ал. 3. За двустранните РИЕ наемните цени се удвояват;

Ал. 4. За осветените РИЕ консумираната ел. енергия се заплаща допълнително, съобразно декларираната консумация;

Ал. 5. За свободно стоящи или монтирани информационно указателни табели се заплаща 15,00лв на кв.м. рекламна площ на месец;

Ал. 6. За реклама върху транспаранти, знамена и др. с временен характер се заплаща 5,00 лв на кв.м. рекламна площ на ден;

Ал. 7. За ползване на автомобил за ракламна цел се заплаща 10,00 лв на ден.

Ал. 8. Посочените цени по предходните алинеи са без ДДС.

Ал. 9. При еднократно заплащане на наемната цена за рекламно съоръжение за една година в срок до 10 дни от сключване на договора, наемателят ползва отстъпка в размер на 10 % от цената.


В 14-дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.
.
Публикувана на 17 Sep 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>