Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N 92-00-5797 от 07.09.2009г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица: Никола Ангелов Калоянов /собственик на ПИ 51500.54.11/; Любен Костадинов Шимов, Иларион Радев Петков, Донка Иларионова Стоянова, Теменужка Иларионова Милева, Радостин Иларионов Петков, Петър Илиев Димитров, Костадин Илиев Николов, Вяра Костадинова Чавдарова, Николинка Григорова Димитрова, Мария Григорова Ванчурова, Бисерка Костадинова Шимова, Любен Григоров Димитров, Виолета Костадинова Шимова и Величка Костадинова Кирова/ собственици на ПИ 51500.54.12/; Екатерина Атанасова Коларова /собственик на ПИ 51500.54.38/ и Милка Христова Димитрова/собственик на ПИ 51500.54.53/, че със Заповед N.562 от 01.09.2009г. на кмета на Община Несебър е одобрен одобрен ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.54.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, с който план имота се отрежда за „жилищно строителство” в устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст.N 32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
.
Публикувана на 08 Sep 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>