Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

Нов закон за управление на етажната собственост


От 01 май 2009г. влезе в сила Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ и заедно с Наредба N 3 /ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г./ регламентират обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

Съгласно p 2 от ПЗР на Закона, когато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона, т.е. до 01.11.2009г.
В тази връзка, Община Несебър призовава собствениците към инициативност и предприемане на действия за свикване и провеждане на общи събрания и избор на форма и органи на управление.
В Регистъра на сградите в режим на етажна собственост в Община Несебър се вписват:
- сградата или отделния вход - адрес, идентификатор, година на построяване, конструкция, брой етажи, РЗП, брой самостоятелни обекти в етажната собственост;
- форма на управление – Общо събрание или Сдружение на собствениците;
- управителни органи – вид, състав, мандат, адреси, телефони за връзка;

В случай, че избраната форма на управление е Общо събрание, в Общината се представят за вписване:
1. Заявление за вписване /по образец/, подписано от Председателя на УС на ЕС;
2.Заверено копие на Протокола от проведеното Общо събрание на собствениците, който да има необходимото съдържание по чл. 16, ал. 5 от ЗУЕТ.
3. Данните от Книга на собствениците, която е утвърдена със Заповед N РД 02-14-1111/15.06.2009г. на МРРБ;

При избрана форма на управление „Сдружение на собствениците” законът въвежда специални правила, регламентирани в Раздел III от ЗУЕС.
В чл. 2 от ЗУЕС е посочен особен режим на управление на общите части на сгради, построени в жилищен комплекс от затворен тип. Управлението в такива комплекси се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците.
Заявления за вписване в Регистъра /по образец/ се получават от офис N 2, гише N, ул. „Еделвайс” N 10 в гр. Несебър, както и от www.nesebarinfo.com.
Подробна информация и съдействие ще получите на тел.: 0554/2-93-52, Милена Василева и 2-93-85 – Десислава Жеглева.
.
Публикувана на 24 Aug 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>