Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че съгласно изискванията на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет следва да приеме наредба, регламентираща поставянето на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други) върху общински поземлени имоти /чл. 56, ал. 1 от ЗУТ/ и ред за поставяне на рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи /чл. 57, ал. 1 от ЗУТ/. В същата наредба следва да се регламентира и реда и условията за тяхното премаване.

На територията Община Несебър, действат две отделни наредби, регламентиращи реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламно информационни елементи /РИЕ/, като в Наредба N 3 за реда и условията за осъществяване на рекламна дейност на територията на община Несебър неправилно е посочено основанието за приемане на същата – чл. 57 от ЗУТ.
Освен това, уредените с наредбата процедури и органите, на които е възложено провеждането им не съответстват на действащата в момента структура в общинска администрация. В същата наредба не е заложен ред за съобщаване на протоколите от заседанията на Експертния съвет по реклама и съответно за издадените разрешителни за поставяне на заявителите. Не са регламентирани връзките между различните структурни звена по издаване на разрешителното и последващия контрол.
Друг мотив за искане на промяна в наредбата е и предвиждане възможността Община Несебър да разполага собствени РИЕ, като отдава под наем същите. Считаме, че по този начин ще се повишат приходите в общинския бюджет, тъй като рекламодателните фирми няма да наемат рекламни позиции и после да ги преотдават под наем на много по-високи цени, а целия приход ще постъпва в общинския бюджет. В бюджет 2009, Общинският съвет Несебър е предвидил и средства за изкупуване на билбордове от поставените.
По изложените причини е изготвен проект на изменение и допълнение на Наредба ¹ 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър, с които промени се отменя Наредба N 3.

В 14-дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.

За повече информация вижте Наредба N.10>>.
Публикувана на 19 Aug 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>