Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

O Б Я В Л Е Н И Е
Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавен служител и заповед N. 927/04.08.2009год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Длъжност – „Старши юрисконсулт” – отдел „Правно обслужване”
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование – висше, магистър;
- професионална област – право;
- минимален ранг – V младши;
- пофесионален опит – 2 години
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 335 лв.
Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по процесуално представителство на общината пред съдебните институции, изготвя правни становища пряко свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съгласува проекти на заповеди, проекти на договори, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство: комуникативни умения и умения за работа в екип; познания и опит в работата на общинската администрация, компютърна грамотност.
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю с кандидата.
4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 1. Заявление по образец;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 т.1-5 от ЗДСл.
3. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.2 т.1-6 от ЗДСл.
4. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
5.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5.Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на гише 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.
За справки: тел. 0554/2 93 90
.
Публикувана на 07 Aug 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>