Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

O Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за длъжността Секретар на община Несебър
на осн. чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/29 390, на основание чл.10а от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед ¹ 752/15.07.2009

ОБЯВЯВА КОНКУРС1. За длъжността – „Секретар на община”
2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образователна степен: бакалавър
• Професионален опит: 6 години или придобит ранг ²² младши
• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да има познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; да познава общите изисквания на пазарната икономика; да познава управленските механизми на бюджетните предприятия и бюджетните организации, компютърна грамотност, владеене на чужди езици.
• Специални умения: способност да работи в екип; да познава нормативните документи - закони, разпоредби, инструкции и други подобни; способност да работи под напрежение; оперативност; комуникативност; отговорност; етичност и лоялност;

3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.
4. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1. Заявление по образец;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 т.1-5 от ЗДСл.
3. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.2 т.1-6 от ЗДСл.
4. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
6. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез залепването им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър- www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.
8. Длъжността „Секретар на община” има за цел да ръководи, включително планира, организира, контролира и координира съответните административни звена в общинската администрация. Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив; отговаря за дейността на службите по гражданската регистрация и административното обслужване.
9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 393 лв.КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
/Н.Димитров/
Публикувана на 16 Jul 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>