Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

Процедурата се открива на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.7, т.1 и чл. 14, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и Решение N 40/25.06.2009г. на В. Борисов, зам. Кмет при община Несебър /оправомощен със Заповед N 132/24.03.2009г./ с предмет:
„Извършване на консултантска услуга, включваща изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проект за инвестиционна инициатива с правилата и нормативите за устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове, получаване на разрешение за строеж, упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Главен водопровод от деривация “Камчия” до водоем “Ханска шатра” – II етап. Водоеми “Несебър”- Водоем “Ханска шатра”.


В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
Условие за участие в процедурата е закупуването на документация.

Документацията за участие в откритата процедура може да се закупи от Център за административно обслужване N2, гише N2 всеки работен ден от 08:30ч до 16:00ч, след заплащане на сумата от 40,00лв. по сметка на Община Несебър:
IBAN: BG55 UNCR 7630 8400 0004 00
BIC: UNCR BGSF
код за плащане: 447000 в „УниКредит Булбанк”АД

Срок за закупуване на документи: 07.08.2009г.
Срок за подаване на документи: 20.08.2009г.
Дата на заседание на комисията: 21.08.2009г. от 10:00ч..
Публикувана на 26 Jun 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>