Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-4306/16.06.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава че със заповед N402 от 16.06.2009 на Кмета на община Несебър, е одобрен проект за ПУП-Парцеларен план на обект: Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП-20/0.4 кV, 2х630 кVА в ПИ 39164.12.34, м месността “Гюргенлика”, землище с.Кошарица, :Трасето на кабела 20 кV започва от новоизграден ЖР стълб южно от нов БКТП в имот 39164.12.34 минава по съществуващ полски път и завършва в ПИ 39164.12.47.Трасето на кабела и сервитута от двете му страни засяга следните имоти: имот 39164.12.34 собственост на “Романс-Р”-ЕООД и “Торели Н-С Реал”²ЕООД; имот 39164.12.257 собственост на Стойчо Енев Янев; имот 39164.12.41 собственост на Златка Божкова Ангелова; имот 39164.12.39 собственост на наследниците на Иван Ангелов Стоянов; имот 39164.12.43 собственост на Костадин Колев Бумбаров и Жела Калева Илиева и имот 39164.12.33 полски път собственост на Община Несебър.
Заповедта и проекта за ПУП-ПП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел. за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че със заповед N402 от 16.06.2009 на Кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-Парцеларен план на обект: Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП-20/0.4 кV, 2х630 кVА в ПИ 39164.12.34, м месността “Гюргенлика”, землище с.Кошарица, :Трасето на кабела 20 кV започва от новоизграден ЖР стълб южно от нов БКТП в имот 39164.12.34 минава по съществуващ полски път и завършва в ПИ 39164.12.47.Трасето на кабела и сервитута от двете му страни засяга следните имоти: имот 39164.12.34 собственост на “Романс-Р”-ЕООД и “Торели Н-С Реал”²ЕООД; имот 39164.12.257 собственост на Стойчо Енев Янев; имот 39164.12.41 собственост на Златка Божкова Ангелова; имот 39164.12.39 собственост на наследниците на Иван Ангелов Стоянов; имот 39164.12.43 собственост на Костадин Колев Бумбаров и Жела Калева Илиева и имот 39164.12.33 полски път собственост на Община Несебър.
Заповедта и проекта за ПУП-ПП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел. за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

.
Публикувана на 17 Jun 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>