Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че предвид изградените:
I. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ, за което е издадено удостоверение за експолатационна годност N 123/25.03.2009 год., за приставане и престои на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, без рибата да се обработва на място и ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ, за което е издадено удостоверение за експолатационна годност N 122/25.03.2009 год., за приставане, домуване и престои на яхти за упражняване на водни спортове и развлекателни програми и разпоредбата на чл. 99 от ЗМПВВППРБ съгласно която: откритите пристанища, с изключение на военните, са общодостъпни и съобразно предназначението си осигуряват еднакви условия за всички кораби, като собственик на пристанищата по силата на чл. 103в, ал. 5, изр. последно Община Несебър, за да осигури еднакви условия за всички кораби които ползват яхтено и рибарско пристанище е необходимо да определи такси за ползване на пристанищата.
По изложените причини е изготвен следният проект за Наредба за допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър:
§ 1. В глава III, раздел IV – цени на други услуги предоставяни от Община Несебър се създава чл. 156а:
Чл. 156а. (1) За ползване на яхтено и рибарско пристанище се заплаща линейна кейова такса за всеки започнат линеен метър от максималната дължина на кораба, обявена в корабните документи, както следва:
1. за домуване на кораби се заплаща годишна такса в размер на:
а) за кораби до 7.5 м. – 60 лв.
б) за кораби до 12 м. – 165 лв.
в) за кораби над 12 м. – 320 лв.
2. за приставане на кораби се заплаща дневна такса в размер на:
а) за кораби до 7.5 м. – 10 лв.
б) за кораби до 12 м. – 30 лв.
в) за кораби над 12 м. – 50 лв.
(2) Под дневна такса по смисъла на ал. 1, т. 2 се има предвид период от 24 часа.
(3) Посочените цени са без ДДС.
(4) За приставане за период до 3 дни таксата се събира от служител на дирекция „Транспорт и общински пазари” при Община Несебър при приставане на кораба. За приставане за период по – дълъг от 3 дни, при приставането са заплаща такса за 3 дни и се подава заявление до дирекция „Транспорт и общински пазари”. Заявлението се разглежда в рамките на 3 дни. При последвало разрешение се доплаща дължимата такса за разрешеният срок за приставане.
(5) Заявления за издаване на разрешения за домуване се подават в сроковете и при условията на ал. 4. Разрешенията, с посочване на кейовата местостоянка, се издават за срок от 1 год. Дължимата годишна такса се заплаща при получаване на разрешението.
(6) За ползване на част от територията на пристанището за извършване на дейност свързана с дейността на корабите, като местостоянки за изкупуване на риба и други водни организми се заплаща такса в размер и по реда на чл. 37, ал.1, т. 1 от настоящата Наредба.
§ 2. В § 1 се създавет т. 5, т. 6 и т. 7::
т. 5: „Домуване” по смисъла на настоящата наредба е престои на кораба в пристанището за период по – дълъг от 7 месеца.
т. 6: „Приставане” по смисъла на настоящата наредба е престои на кораба в пристанище за период до 7 месеца.
т. 7: „Престой на кораба" е общото време за швартоване и отшвартоване на кораба и времето на кея.

II. С Решение N 523 от Протокол N 15/05.03.2009г. бяха въведени такси за ползване на детски градини и детски ясли.
Така определеният в наредбата размер на таксите за ползване на детски градини, детски ясли не възстановява пълните разходи по предоставянето на услугите.
По изложените причини е изготвен следният проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър:

1.Изменя чл.51 ал.2, както следва:
„ Размерът на таксата за ползване на целодневни детски градини и ясли от деца, на които поне един от родителите или настойниците има постоянен адрес в Община Несебър, се определя както следва:
1. За гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Свети Влас, гр.Обзор и с.Равда – 20,00лв.
2. За останалите селища – 10,00лв.
2.Създава нова алинея 2а:
„ Размерът на таксата за ползване на целодневни детски градини и ясли от деца, чиито родители или настойници нямат постоянен адрес в Община Несебър, се определя както следва:
3. За гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Свети Влас, гр.Обзор и с.Равда – 50,00лв.
4. За останалите селища – 25,00лв.

III. Община Несебър е изградила тоалетни за обществено ползване, които стопанисва и за поддръжката на които се разходват общински средства /в сградата на автогара Сл. Бряг, общински паркинг и др/.
По-целесъобразно е да се въведе цена за ползването им, като по този начин ще се възстановяват разходите, поради което е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.
Създава се нов чл. 170а в раздел IV Цени на услуги, предоставяни от община Несебър от Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър:
„За вход/ползване на тоалетни – общинска собственост се заплаща цена 0,50 лв.”


В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.
Публикувана на 25 May 2009 от dimitar_kw
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>