Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОТДЕЛ” МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” НАПОМНЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2010 ГОД.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.95/2009г./, предприятията следва да подадат декларации по чл.14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г. за нежилищните имоти, придобити или върху които е учредено право на ползване преди 01.01.2010 г. За придобитите /или с учредено право на ползване/ след 01.01.2010 г. нежилищни имоти от предприятия е регламентирано задължение за подаване, както на декларация по чл. 17 от ЗМДТ, така и на декларация по чл. 14 от ЗМДТ в двумесечен срок от придобиването /от учредяване на правото на ползване/. Декларацията по чл. 14 се попълва винаги преди тази по чл. 17 за същия имот. За улеснение при попълването на данните следва да се спазва поредността и вида на обектите в двете декларации.
Публикувано на 08 Jan 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 7780 /21.12.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на имоти: 02703.501.276 и 02703.501.275 / записани на Община Несебър/ и имот 02703.501.491 записан на Марийка Манолова Христова, че е изработен подробен устройствен план /за съседни на Ваш имоти / изменение на ПУП-ПРЗ касаещ обособяване от дял ²-ви предсавляващ част от имот N19 в кв.43, бивш “Стопански двор” на с.Баня, с идентификатори по кадастрална карта 02703.501.573 и 02703.501.572 на новообразувани УПИ VIII-572 на площ от 945 кв.м. и УПИ IX-573 на площ от 1945 кв.м.
С план за застрояване новообразуваните УПИ се отреждат за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=60%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 40%.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 21 Dec 2009 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 92-00-7755819.12.2009г.

На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план- на обект „ Кабели 20 кV захранващи нов БКТП 20/0.4 кV 1х800 KVA в ПИ 11538.2.70 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас „ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва през имоти: ПИ 11538.504.447 частна собственост на Костадин Ганчев Великов, ПИ 11538.2.70 частна соственост на „Макон Груп” ООД и общински имоти с идентификатори ПИ 11538.504.610, ПИ 11538.504.611- второстепенни улици и 11538.2.106- полски път.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 19 Dec 2009 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N 92-00-7756/19.12.2009г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външно ел. захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.15.89 в месност “ Сулуджана”, землището на с.Кошарица, община Несебър”

Трасето на кабела е с дължина 69.20 м.л., с определен сервитут по 0.60 м. от двете страни, започва от “БКТП” –нов в имот 39164.15.89, минава през имоти: 39164.15.6-полски път- собственост на Община Несебър и достига до имот 39164.502.331- второстепенна улица собственост- на Община Несебър.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37 /тел.0554/293-42/.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 19 Dec 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

На 14.12.2009г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс с предмет: „Укрепване, преустройство и надстрояване административна сграда – Кметство гр. Обзор”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, Съгласно чл.69 ал.3 от ЗОП .
Публикувано на 14 Dec 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>