Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-0125 от 11.01.2010г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно електро захранване - кабели 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в ПИ 51500.82.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”. Трасето на кабела започва от
2 броя кабелни муфи в ПИ 51500.79.16- полски път, преминава през ПИ 51500.80.42-полски път и достига до БКТП-нов в ПИ 51500.82.14”.

Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано на 11 Jan 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-0123 от 11.01.2010г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно електро захранване на ПИ 51500.61.2 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”. Трасето на кабела с дължина 170м. започва от съществуващ БКТП ”Перота” в ПИ 51500.66.23, преминава през ПИ 51500.69.47-полски път, ПИ 51500.61.3-полски път и ПИ 51500.57.51- път III клас от републиканската пътна мрежа и достига до КРШ-нов на имотната граница на ПИ 51500.61.2”.

Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” N 10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано на 11 Jan 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-0122 от 11.01.2010г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно електро захранване - кабели 20kV за захранване на трафопост тип БКТП-нов в ПИ 51500.17.9 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”. Трасето на кабела с дължина 235м. започва от кабелни муфи в ПИ 51500.21.39- полски път, преминава през ПИ 51500.21.39-полски път и достига до БКТП-нов в ПИ 51500.17.9”.

Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” N 10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано на 11 Jan 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N 92-00-0124 от 11.01.2010г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни ВиК мрежи за имоти с идентификатори 51500.18.16, 51500.17.29 и 51500.17.30 по кадастлалната карта на гр.Несебър, м.„Бостанлъка” ”. Трасето на новопроектирания водопровод започва ВШ на съществуващ водопровод ф355 минава по полски пътища с идентификатори 51500.21.39, 51500.22.106 и 51500.22.107-собственост на Община Несебър и достига до ВШ в имот с идентификатор 51500.17.29, като захранва и имоти с идентификатори 51500.18.16 и 51500.17.30.
Публикувано на 11 Jan 2010 от dimitar_kw
По-важни срокове за плащане на местни данъци и такси през 2010 г.
Данък върху превозните средства
Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.
Окончателен годишен патентен данък
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. За първото тримесечие – до 31 януари
2. за второто тримесечие – до 30 април
3. за третото тримесечие – до 31 юли
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври
Публикувано на 08 Jan 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>