Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА 2009Г. И БЮДЖЕТА ЗА 2010Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
с.Кошарица – от 11,00ч. - в сградата на кметството
с.Гюльовца – от 13,00ч. - в сградата на кметството
с.Оризаре – от 14,00ч. - в сградата на кметството
с.Тънково – от 15,00ч. - в сградата на кметството
05.02.2010г.
с.Равда – от 13,00ч. – в сградата на кметството
гр.Свети Влас - от 14,30ч. - в сградата на кметството
гр.Обзор – от 17,00ч. - в сградата на кметството
06.02.2010г.
гр.Несебър – от 11,00ч. - в зала Мелсас
Публикувано на 26 Jan 2010 от dimitar_kw
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2010 г.

Община Несебър, уведомява гражданите на общината, че е изготвен проект на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010г. Гражданите, които имат мнения и предложения , могат да направят същите на e-mail: n.koleva@nesebar.bg в четиринадесет дневен срок от публикуването на обявата.


.
Публикувано на 19 Jan 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
На 14.01.2010 г. от 10:00ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс с предмет:

"Изграждане на новo строителство на сградите общинска собственост на територията на община Несебър по обособени позиции"
Обособена позиция N1: „Изграждане на двуетажна сграда „Медицински център” в гр. Св. Влас, община Несебър”
Обособена позиция N2: „Изграждане на Комплексна многофункционална сграда - Кметство в с.Кошарица, община Несебър”
Обособена позиция N3: „Изграждане на физкултурен салон към ОУ ”Васил Левски” в с.Тънково, община Несебър”


Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, Съгласно чл.69 ал.3 от ЗОП .
Публикувано на 13 Jan 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-0121 от 11.01.2009г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Кабели 20kV” за електро захранване на трафопост тип БКТП в ПИ 51500.83.22 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”. Трасето на кабела започва от 3 броя кабелни муфи в ПИ 51500.79.16-полски път, преминава през ПИ 51500.79.16-полски път, ПИ 51500.82.50-полски път и ПИ 51500.83.51-полски път и достига до БКТП-нов в ПИ 51500.83.22”.

Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” N 10 ет.3 стая 32.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано на 11 Jan 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N 92-00-0120 от 11.01.2010г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно електро захранване - кабели 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в ПИ 51500.83.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”. Трасето на кабела започва от съществуващ ТП”Виана”, преминава през ПИ 51500.82.50-полски път, ПИ 51500.79.16-полски път, ПИ 51500.78.23-полски път и ПИ 51500.77.38-полски път и достига до БКТП-нов в ПИ 51500.83.14”.

Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано на 11 Jan 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>