Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - З А П О В Е Д N49 Гр.Несебър, 01.02.2010 год.
На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение N 839 от Протокол N23/22.12.2009г. на Общински съвет Несебър.

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху УПИ I в кв.22 по плана на с.Баня, на площ от 400кв.м, с кадастрален идентификатор 02703.501.310, АОС N 1536/28.03.2003г., за изграждане на едноетажна постройка –търговски обект за “КОО”, със застроена площ от 160 кв.м., при следните условия:
1.Начална конкурсна цена - 8000лв. /осем хиляди лева/ без ДДС.
Публикувано на 03 Feb 2010 от dimitar_kw
В Дирекция "Социално подпомагане" Поморие стартира дейността по проект "Социална услуга за качествен живот - фаза 2" финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
Проектът изпълнява стратегическата цел на Оперативната програма
"Развитие на човешките ресурси" за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотноживеещи възрастни хора за социалното им включване.

Проектът предлага услугата "Личен асистент" за семействата с тежко
болни членове, спомага за реализацията на лицата, полагащи грижи за тях, като целта е осигуряване на независим живот и преодоляване на социалната изолация.
Публикувано на 03 Feb 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 0434 /29.01.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците на имоти: 02703.501.276 и 02703.501.275 / записани на Община Несебър/ и имот 02703.501.491 записан на Марийка Манолова Христова, че със заповед N19/27.01.2010г. е одобрен подробен устройствен план /за съседни на Ваш имоти / изменение на ПУП-ПРЗ касаещ обособяване от дял I-ви предсавляващ част от имот N19 в кв.43, бивш “Стопански двор” на с.Баня, с идентификатори по кадастрална карта 02703.501.573 и 02703.501.572 на новообразувани УПИ VIII-572 на площ от 945 кв.м. и УПИ IX-573 на площ от 1945 кв.м.

С план за застрояване новообразуваните УПИ се отреждат за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=60%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 40%. “
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 01 Feb 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 0432 /29.01.2010 год. и Изх.¹94-00- 0433 /29.01.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на “Аркадия”-ЕООД с адрес на регистрация гр.София,р-н Средец,, ул.”Светослав Тертер” N4, ет.1 с управител Джон Майкъл Елсбърн собственик на имот 39164.17.967 заинтересована страна, че със заповеди N16/27.01.2010 год. и N17/27.01.2010г. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за имоти : 39164.17.224 и 39164.17.223 в месността “Плазовец” в землището на с.Кошарица -имотите се отреждат за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 01 Feb 2010 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че предижда отпускане на финансова помощ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми и изготвя следните проекто промени в Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на Община Несебър:

1. В чл.2 се създава т.5
т.5 „лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми за „ин витро” процедура”

2. чл.3 се изменя по следния начин: създава се ал.1 и ал.2
Чл.3 (1) Еднократна финансова помощ се отпускат на лицата и семействата по чл.2 т.1, 2, 3 и 4 с постоянен адрес на територията на Общината, въз основа на подадено писмено заявление до Кмета на Общината по утвърден от него образец
(2) Еднократна финансова помощ се отпускат на лицата по
Публикувано на 29 Jan 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>