Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-780 от 19.02.2010год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед N 40/10.02.2010г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП в частта му план за регулация и застрояване за УПИ I-общ. в кв.84 по плана на гр.Несебър, на площ от 2820кв.м., при запазване на отреждането за “Жилищно строителство, магазини и гаражи”, установява се устройствена зона „Жг” и устройствени показатели: Кплътност=65%, Кинтензивност=3,00, максимална височина Н=21м. /7ет./ и минимално озеленена площ 30%.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано на 19 Feb 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-784 от 19.02.2010г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица: Галин Димитров Димитров и „Агрофреш А”ООД представлявано от Николай Начев Николов, че със Заповед N 771/17.11.2009г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.84.29 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, с който се променят устройствените показатели на имота: Кплътност от 35%, на 30%, Кинтензивност от 1,20 на 1,50 и максималната височина на застрояване от Н=10.00м. на Н=13,50м., при запазване на отреждането за „Ок”, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N 32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 19 Feb 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-781 от 19.02.2010г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед N21/27.01.2010г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 51500.22.36 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.22.36 на площ от 2063кв.м. с отреждане за “Жм” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,00, Н=7,50м. и минимално озеленена площ от 50%.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 19 Feb 2010 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-643/12.02.2010г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обек-“Водопровод за поливна вода от яз.Порой до ОПС 1-с.Тънково,община Несебър за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Трасето на водопровода минава през територията на три землища в Община Несебър-с.Оризаре, с.Тънково и гр.Несебър, с обща дължина 5012м.
Трасето на водопровода засяга следните имоти с идентификатори и начин на трайно ползване: 53822.19.14 – мочурище- собственост на Община Несебър ; 53822.19.126- селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър ; 73571.28.26 – селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.300.48 - мочурище - собственост на Община Несебър;73571.4.12- река- МОСВ; 73571.3.65 - селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър; 73571.3.62 - селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър;
Публикувано на 12 Feb 2010 от dimitar_kw
Община Несебър уведомява всички граждани, че от 15.02.2010г. дирекция „Транспорт” ще приема заявления за магнитни карти за бариерите в Стария град и заявления за паркоместа.

При подаване на заявление за магнитни карти, трябва да бъде представена лична карта, както и да бъде върнат миналогодишния пропуск за паркинг.
Уведомяваме всички жители и гости на Несебър, че от месец април ще бъдат поставени бариерите в стария Несебър.
.
Публикувано на 08 Feb 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>