Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЕ:

Община Несебър уведомява лицата, собственици на поземлени имоти в местност „Акротирия”, че със Заповед N РД-02-14-333 от 02.03.2010 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за посочените в нея поземлени имоти е допуснато изработването на проект за изменеие на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за територията на обект „Водна учебна спортна база на НСА „Васил Левски”, гр. Несебър.
На основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ заповедта спира прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнася за териорията на обект с национално значение „Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” – Несебър”.
Приложения:
1.Писмо на арх. Лидия Станкова - директор на дирекция „Устройство на територията” към МРРБ.

2. Заповед N РД 02-14-333 от 02.03.2010г. на Росен Плевнелиев - министър на регионалното развитие и благоустройство.
Публикувано на 15 Mar 2010 от dimitar_kw
Община Несебър съобщава:

На заинтересованите инвестиционно си предложение: „Изграждане на физкултурен салон в с. Тънково” с местоположение: УПИ I -общ., кв.15 /ПИ 73571.501.170/ по плана на с. Тънково, общ. Несебър. В парцела се предвижда да бъде построен физкултурен салон, предназначен за нуждите на учащите в изградено вече училище. Салонът е едноетажен, ситуиран от южната страна на училището в рамките на парцела. Достъпът от училището към физкултурния салон е предвиден с топла връзка чрез изграждане на закрит коридор.

Физкултурният салон ще бъде изпълнен монолитно, като за целта са изготвени и съгласувани проекти от съответните инженерни специалности. Достъпът до физкултурния салон е предвиден от север чрез коридор. Самият салон е с южно разположение, като е осигурено и естествено осветление.

Първата копка, която ще постави началото на строежа ще бъде на 16.03.2010г. от 10.00ч. в ОУ „Васил Левски” с. Тънково.
Публикувано на 15 Mar 2010 от dimitar_kw
Профилактични прегледи за остеопороза на преференциална цена от 10 лв. ще се проведат в периода 16.03.2010 г. - 17.03.2010 г.

Прегледите ще се осъществяват по предварително изготвен списък, като записването ще е в отдел „Здравеопазване и социални дейности” (стая N 1 до Фронтофис N 2 в сградата на общината) и на телефон 2-93-67.

Мястото за провеждане на кампанията ще бъде Общинска здравна къща в Новия град на Несебър от 09.00 до 18 часа в посочените дни.
Публикувано на 02 Mar 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-783 от 19.02.2010г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед N758/11.11.2009г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 51500.22.31 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.22.31 на площ от 611кв.м. с отреждане за “Жм” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,00, Н=7,50м. и минимално озеленена площ от 50%.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 19 Feb 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-782 от 19.02.2010г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед N18/27.01.2010г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 51500.22.30 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.22.30 на площ от 2039кв.м. с отреждане за “Жм” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,00, Н=7,50м. и минимално озеленена площ от 50%.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 19 Feb 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>