Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-1371/24.03.2010г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външно ел. захранване с кабели НН за жилищни сгради в имот 39164.11.122”: - в землищено на с.Кошарица, месност “Домузбунар”.

Трасето започва от подробна тока N1- съществуващо БКТП продължава през имоти:39164.11.171; 39164.11.3 и 39164.11.49- полски пътища. Трасето на кабела е с дължина 213 м.л., с определен сервитут засягащ имоти:39164.11.125; 39164.11.124; 39164.11.678; 39164.11.679; 39164.11.123 и 39124.11.122.Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/


На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 24 Mar 2010 от dimitar_kw
Съобщение:

На 26.03.2010г. от 10.30 часа Дирекция ‘’Бюро по труда’’ гр.Поморие организира информационна среща с работодателите от Община Несебър за запознаване с условията и процедурата за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект ‘’Нов избор – развитие и реализация’’ – Схема BG051PO001-1.1.03 ‘’Развитие’’, която ще се проведе в сградата на Община Несебър в залата на партерния етаж.


.
Публикувано на 24 Mar 2010 от dimitar_kw
П О К А Н А
На 20.03.2010 год. директорът на ОД „Земеделие” в град Бургас г-жа Радостина Батанова ще изнесе лекция във връзка с оперативните програми по земеделие и животновъдство.
Целта на срещата е да улесни Вас земеделски производители и животновъди при кандидатстване за различни оперативни програми свързани със земеделието и животновъдството; както и попълването на документацията свързана с кандидатстване по различни оперативни програми.
На тази среща ще имате възможността, да се зададат и разискват всички въпроси касаещи земеделските производители.
Мястото на провеждане на срещата е в гр. Несебър в конферентна зала „Сочи” /Стария град/ на 20.03.2010г. /събота/ от 14.00 ч.
За информация: ул.ПрибойнаN2
тел:0554-4-54-99; моб:0884-800-159; Таня Кръстева
Публикувано на 18 Mar 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР уведомява, че е изготвен проект за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА N 11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

На основание чл. 77 от АПК във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА всички заинтересовани страни могат да внесат своите предложения и становища по проекта в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

За да видите проекта за изменение и допълнение на НАРЕДБА N11, натиснете тук >>
Публикувано на 17 Mar 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А - Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1166/15.03.2010г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на: наследниците на Георги Атанасов Налбантов-собственици на имот 02703.16.92 заинтересована страна; наследниците на Георги Христов Порточанов, Божин Христов Порточанов, Вангелия Христова Иванова и Анастасия Христова Миткова собственици на имот 02703.16.94 че е изработен проект за изменение подробен устройствен план (план за застрояване) Съседен на Ваш имот/ за имот пл. N 02703.16.93 в землището на с.Баня, м.”Сувала”, касаещ преотреждане на земеделски имот за неземеделски нужди с отреждане за “Жилищно строителство”,при градоустройствени показатели: Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 50%
Проектът се намира в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано на 15 Mar 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>