Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1515 от 30.03.2010год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Екатерина Вангелова Пашева /гр.Несебър/, Тончо Янков Янков /гр.Българово/ и Валентин Любомиров Игнатов /гр.София/ - заинтересувани лица, че със Заповед N85/04.03.2010г. на кмета на Община Несебър е одобрен частичен ПУП - план за застрояване на поземлен имот 51500.76.34 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 51500.76.34 на площ от 1643кв.м., с отреждане за “Жилищно строителство” – устройствена зона „Жм”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за частичен ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано на 30 Mar 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1511 от 30.03.2010год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Дарина Г. Милушева /гр.Св. Влас/, Недка Григорова Иванова /гр.Св. Влас/, Тодор Григоров /гр.Св. Влас/, Янаки Григоров Мишев/гр.Св. Влас и Христо Григоров Божинов/гр.Поморие/ - заинтересувани лица, че със Заповед N78/04.03.2010г. на кмета на Община Несебър е одобрен частичен ПУП - план за застрояване на поземлен имот 51500.38.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, с отреждане за „Ваканционно селище” в устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,10, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=60% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано на 30 Mar 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ
Предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” осъществявана на територията на община Несебър, която се реализира през зимния период на 2009г. - 2010 г. се прекратява от 31.03.2010 г.
Проектът се финансира от „Министерството на труда и социалната политика”, като на 01.12.2009г. се сключи договор между община Несебър и министерството за периода 15.12.2009 г. - 31.03.2010 г. по предварително зададени условия и разчетени средства в размер на 6504.30 лв / разходи само за храна и режийни /.
Услугата „Обществена трапезария” може да се определи като успешна тъй като осигури помощ и подкрепа на най – уязвимите групи от населението на общината, включващи: деца, социално слаби без доходи, възрастни и болни хора които няма как да се реализират на пазара на труда. „Обществената трапезария” обслужи нуждите на 45 лица в населените места: гр.Несебър, к.к. Сл. Бряг, с. Равда, гр. Св.Влас, с.Тънково, с. Оризаре, с.Кошарица и с. Гюльовца като им предостави по местоживеене топъл обяд.
В момента не съществува реална възможност за продължаване на дейността , тъй като средства от националния бюджет за продължаването й не са предвидени за цялата страна, а на местно ниво това би изисквало твърде много разходи - приблизително месечно от около 3000лв. Такава възможност обаче би могла да се яви от безвъзмездното предоставяне на средства от представителите на бизнеса на територията на общината. В случай на проявен интерес, заинтересованите могат да се свържат на телефони 2-29-68, 2-29-67 отдел „Здравеопазване и соц. дейности” община Несебър.
Публикувано на 29 Mar 2010 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ.N94-00-517/19.03.2010Г.
Община Несебър, уведомява г-жа Гергана Иванова Тасева, че павилионите разположени в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 11538.501.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, попадат в трасето на улица „Цар Симеон”, в гр. Свети Влас, в частта й от о.т.98 до о.т.95, съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр. Свети Влас. След извършената проверка в отдел „УТ” при община Несебър е установено, че за разполагането на тези павилиони, които засягат трасето на улицата не са издадени изискуемите строителни книжа. Предвид гореизложеното, същите следва да бъдат премахнати, а територията на улицата, заключена между точките с номера от 1 до 14 включително по координатен регистър, координатна система от 1970г., на площ от 128.71 кв.м., защрихована в черен цвят на приложената към настоящото уведомление скица, която се владее от Вас и Вашият наемател без правно основание, следва да бъде иззета от Общината по предвидения от закона ред>>
Публикувано на 26 Mar 2010 от dimitar_kw
Съобщение

Управление “БКС и Екология” уведомява гражданите на гр. Несебър, че във връзка с пролетното почистване на 25.03. /четвъртък/ и 26.03. /петък/, в града ще се движи товарен автомобил за едрогабаритни отпадъци.


Умоляват се гражданите да ги изнасят на определените за това места – до съдовете за смет!
Публикувано на 26 Mar 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>