Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N 94-00- 1683 /09.04.2010 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ, Община Несебър съобщава на собственика на ПИ 18469.31.28 заинтересовано лице, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за имот: 18469.31.29 –общинска собственост: в месността”Кованлъка” в землището на с.Гюльовца -касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди .
С плана за застрояване имота се отрежда за “Спортен терен”-устройствена зона “Од”, при устройствени показатели: Кплътност=50%, Кинт.=1.00; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 20%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 09 Apr 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А - Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад, върху терени общинска собственост по схеми, одобрени от главния архитект на Община Несебър, през сезон 2010г., че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис N2 , Гише 4 . Заявление по образец са съответно за дейността, която желаят да извършват.
за гр. Несебър:
Публикувано на 07 Apr 2010 от dimitar_kw
Съобщение:

На 31.03.2010г. Министерството на труда и социалната политика обяви, че има предоставени от Правителството допълнителни бюджетни кредити в размер на 450 000 лв., за да се продължи финансирането и през април на разкритите обществени трапезарии.
Дейността на социалната услуга „Обществена трапезария” осъществявана на територията на община Несебър, се продължава до края на месец април. В Община Несебър потребители на услугата са 45 лица от населените места: гр.Несебър, к.к. Сл. Бряг, с. Равда, гр. Св.Влас, с.Тънково, с. Оризаре, с.Кошарица и с. Гюльовца . Всички те дават положителна оценка за предоставянето й и желаят тя да продължи.
Публикувано на 06 Apr 2010 от dimitar_kw
Съобщение:
В средата на месец март в община Несебър е постъпило разрешение за отвеждане /заустване/ на дъждовните води в Черно море по обект – Реконструкция на съществуваща дъждовна канализация между Равда и Несебър, местност „Кокалу”.
Община Несебър ще прецени дали да стартира изграждането на канализацията преди началото на активния летен сезон или това да стане след приключването.

Съобщение:
Съществуващото трасе на пътя свързващ Несебър и Равда не съответства на действащия регулационен план, поради което се налага корекция на този път, която ще стартира след Великден.

Съобщение:
Поради късно приключилите процедури на ВиК, одобряването на проектите в Министерствата и след проведени разговори с живущите в стария Несебър, община Несебър взе решение да отложи полагането на канализация и асфалтиране на улиците – Митрополитска, Хемус и Венера, след приключване на активния летен сезон. Това се налага, тъй като технологично времето за изпълнение да началото на летния сезон е крайно недостатъчно.
Публикувано на 01 Apr 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1523 от 30.03.2010г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Васил Христов Галагашев, н-ци Георги Трайков Янакиев и н-ци Никола Наумов Христов– заинтересовани лица, че с протокол на ОбЕСУТ - Несебър е приет проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.57.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.57.13 на площ от 15995кв.м. с отреждане за „Жилищни сгради и трафопост”, устройствена зона „Жм”, при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=40%, Кинтензивност=1,20, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проекта за ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър. тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 30 Mar 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>