Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-2004/22.04.2010г.
Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, на Борислав Борисов Соколов, Красимира Цветомирова Огледалова и Йорданка Зветомирова Оризарова, че е изработен проект за изменение ПУП-ПР на УПИ IV-3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5 и УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по плана на с.Кошарица касаещ промяна вътрешните регулационни граници на УПИ IV-3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5, УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по имотни граници. Уличните регулационни линии на всички УПИ остават непроменени както и северните граници на УПИ VII-3, VIII-5, IX-5 и УПИ X-5 с УПИ ²-общ. и северната граница на УПИ IV-3 с УПИ III-4. Площа на имот 39164.501.10 отнемаща се за гробищен парк е 627 кв.м., 61 кв.м. остават в УПИ III-4,
11 кв.м. от имот 39164.501.11 остават в УПИ I, като в същото време му се придават 11 кв.м. от имот 39164.501.2. Към УПИ IX се придават 109 кв.м. от имот 39164.501.2 за да се запази регулационната граница.От имот 39164.501.2 остават 1203 кв.м..Площите на процедираните УПИ се променят както следва: УПИ I-общ. запазва площа си от 10845 кв.м.,
УПИ VII-3 от 831 кв.м. става 1092, УПИ VIII-5 от 703 кв.м. става 639 кв.м., УПИ IX-5 от 812 става 710 кв.м., УПИ X-5 от 696 кв.м. става 682 кв.м. УПИ IV-5 от 680 става 712 кв.м., УПИ V-3 от 845 кв.м. става 835 кв.м. и УПИ VI-3 от 976 кв.м. става 873 кв.м.Проекта е разгледан и приет с решение по т.9 от протокол N7 на ОбЕСУТ проведено на 07.04.2010 год
Проектът се намира в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано на 22 Apr 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ:

Община Несебър, уведомява всички желаещите да поставят рекламно информационен елемент върху общински терен и желаещите да извършват рекламна дейност върху РИЕ собственост на Общината, че могат да подадат заявление по образец, придружено със необходимите документи в офис N 2 в центъра за административно обслужване на граждани, гише „Търговия и туризъм”, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10
Публикувано на 20 Apr 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 1929 /20.04.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ, Община Несебър съобщава на собственика на ПИ 39164.27.53 –Димитър Георгиев Янков заинтересовано лице, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за имот: 39164.27.172 в месността ”Бялата чешма” в землището на с.Кошарица -касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди .
С плана за застрояване имота се отрежда за “Ваканционно селище”-устройствена зона “Ос”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинт.=1.00; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 60%.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 20 Apr 2010 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-1881/16.04.2010г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване 20кV на жилищна сграда за сезонно ползване в имот с идентификатор 51500.84.45, местност „Кокалу”, землище гр.Несебър. Трасето на кабела 20 kV е решено в две части. Първата част от трасето започва от БКТП „Агрофреш” в ПИ 51500.84.30, преминава през същия имот, през улици с идентификатори 51500.86.21, 51500.85.13, през път с идентификатор 51500.84.51 и достига до БКТП-нов в имот с идентификатор 51500.84.45. Втората част на трасето започва от съществуващ БКТП „Хендек тарла 3” в имот с идентификатор 51500.84.21 и от него през имоти с идентификатори 51500.510.69 и 51500.84.51 навлиза в имот с идентификатор 51500.84.45 до БКТП –нов. Трасето и сервитута на кабела засяга следните имоти : 51500.83.51, 51500.84.1, 51500.84.2, 51500.84.5, 51500.84.6, 51500.84.7, 51500.84.8, 51500.84.9, 51500.84.10, 51500.84.11, 51500.84.12, 51500.84.13, 51500.84.14, 51500.84.15, 51500.84.16, 51500.84.17, 51500.84.18, 51500.84.21, 51500.84.30, 51500.84.31, 51500.84.32, 51500.84.33, 51500.84.36, 51500.84.37, 51500.84.38, 51500.84.39, 51500.84.40, 51500.84.41, 51500.84.42, 51500.84.45, 51500.84.47, 51500.84.49, 51500.84.50, 51500.85.13, 51500.86.21 и 51500.510.69.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” N10 ет.3 ст.32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
тел. за справки 0554/29332 М. Караджова
Публикувано на 17 Apr 2010 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-1711/12.04.2010г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Кабел 20 кV СН-КЛ 400 кв.мм. РС5-ВС “Лариса” N 0049061073, гр.Свети Влас”
Трасето на кабела е с дължина 1617 м.л..Частта попадаща извън границите на урбанизираните територии е 470,5м., с определен сервитут по 2 м. от двете страни на кабела. Трасето засяга следните имоти с идентификатори: 11538.502.258-първостепенна улица /собственост на Община Несебър/; 11538.15.153-местен път /собственост на Община Несебър/;11538.15.154-местен път/собственост на Община Несебър/ и имот 11538.15.158 –полски път/собственост на Община Несебър/.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37 /тел.0554/293-42/.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 12 Apr 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>