Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-4111 от 25.08.2010г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ, отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.241.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.241.1 на площ от 3120кв.м. с отреждане за „Ос” ,при градоустройствени показатели,както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%”.
Проекта за ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.
тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 25 Aug 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-3930/02.08.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщавая че със заповед N289 от 24.07.2010 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от имот N483 в кв.60 по плана на с.Равда .
Проектът касае ПУП в частта му план за регулация и застрояване за част от имот N483 /имот с идентификатори по кадастрална карта 61056.501.8, 61056.501.9, 61056.501.10, и 61056.501.13/, находящ се в кв.60 по плана на с.Равда, който план касае обособяване на част от имот N483 в кв.60 на новообразувани УПИ IV-483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.8 на площ от 460 кв.м, УПИ V -483 с идентификатор по кадстрална карта 61056.501.9 на площ от 910 кв.м, УПИ XI483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.10 на площ от 451 кв.м и УПИ VII-483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.13 на площ от 448 кв.м, като регулационните линии минават по имотни граници по одобрена кадстрална карта...
Публикувано на 02 Aug 2010 от dimitar_kw
Относно договор за изграждане на улиците в кв. „Черно море”
Община Несебър, спазвайки всички нормативни изисквания и действайки съгласно законовите рамки, подписа договор с фирма, избрана за изпълнител по обществена поръчка с предмет: ”Изграждане на улици в ж.к.”Черно море”. Обжалването на процедурата и установяване на незаконосъобразност на решението на възложителя, т.е. на община Несебър, не спира действието на сключения от общината договор. Считаме, че мотивите за незаконосъобразност цитирани в решение на КЗК от 01.07. 2010г. са неоснователни. То не е и окончателно, подари което в законоустановения срок се обжалва пред Върховния административен съд. Предстои образуване на производство за разглеждане на обжалваното решение на комисията. До произнасяне на Върховния административен съд не може да се твърди, че решението на възложителя за избор на изпълнител е незаконосъобразно.Изграждането на улична мрежа в най-новия квартал на града е крайно наложащо и цели подобряване на пътната инфраструктура в комплекса. Наличието на действащ договор е достатъчно основание строителните дейности по изграждането на улиците да започнат.
Публикувано на 29 Jul 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-3846/26.07.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на Росен Маринов Иванов собственик на УПИ VII-486 в кв.60 А /61056.501.584/ по план на с.Равда, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за част от имот пл.N486 с отреждане на УПИ ²²-486 в кв.60 А и УПИ II-486 в кв.35 А по плана на с.Равда . Проектът касае отреждане на част от имот пл.N486, съставляваща имот 61056.501.17 на площ от 1231 кв.м на УПИ II-486 в кв.60А и част от имот пл.N486, съставляваща имот 61056.501.25 на площ от 728 кв.м на УПИ II-486 в кв.35 А. С плана за застрояване новообразувания УПИ II-486 в кв.60 А се отрежда за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жс” при градоустройствени показатели: Кпл.=45%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 50%, новообразувания УПИ II-486 в кв.35 А се отрежда за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жс” при градоустройствени показатели: Кпл.=42%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 33%,
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N 10 ет.3 ст.N36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано на 27 Jul 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

I.Допуснати до конкурс:
• ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
• КИРЯК ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 30.07.2010год., от 9,30 часа в сградата на общинската администрация – гр.Несебър.
II.Недопуснати до конкурс:
• ДАНИЕЛА СОТИЛОВА ВЪЛЧЕВА
Основание за недопускане: лицето не притежава необходимия професионален опит – 2 години, а също и минимална образователна степен – магистър, съгласно ЕКДА.
• КРАСИМИРА ТОДОРОВА ПАВЛОВА
Основание за недопускане: лицето не притежава необходимия професионален опит – 2 години, съгласно ЕКДА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /Иван Гургов/
Публикувано на 19 Jul 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>