Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

Съобщение:

Община Несебър уведомява, че относно внесения за съгласуване работен проект за обект „Изграждане на атракционен мостик ”, гр. Обзор, находящ се в ПИ 85-плажна ивица и акваторията пред плажа е получено писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В писмото е направено разяснение относно въпросния обект, като е цитирана разпоредбата на чл.7, ал.1 от Закона за държавната собственост, съгласно която се забранява разпореждане с имотите – рублична държавна собственост, което не позволява физически и юридически лица, в това число и общини, да изграждат обекти върху имоти публична държавна собственост. Също така е посочен и по чл. 10, ал. 4, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който определя обектите, строежите и дейностите разрешени на територията на морските плажове.

Нормата не допуска изграждане на строеж от такъв вид, поради което се възпрепятства реализирането му.
Публикувано на 12 May 2010 от dimitar_kw
Съобщение:

Относно откритата процедура за възлагане на поръчка с предмет „Изграждане на улици в ж.к. „Черно море””, гр. Несебър Ви уведомяваме, че има решение с което е обявено класиране на участниците и определяне на изпълнител. Предстои сключване на договор за изпълнение в срока по чл. 41, ал.4 от ЗОП.

Съобщение:

Относно откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции: за обособена позиция ¹3, включваща гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци Ви уведомяване, че има решение, с което е обявено класиране на участниците и определяне на изпълнител. Предстои сключване на договор за изпълнение в срока по чл. 41, ал. 4 от ЗОП.
Публикувано на 12 May 2010 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-2354/10.05.2010г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно ползване „Диана” в имот с идентификатор 11538.11.5, местност „Ага чешма”, землище гр.Свети Влас

Трасето на кабела е с дължина 45м. Трасето започва от ТП „Бийч” пред имот 11538.11.4 преминава през имоти 11538.11.18 полски път собственост на община Несебър и достига до имот 11538.11.5.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37 /тел.0554/293-42/.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 10 May 2010 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-2355/10.05.2010г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план заелементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външно кабелно ел.захранване на ресторан “Ханска шатра” в имот 51500.210.115 местност “Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър”

Трасето на кабела засяга следните имоти с идентификатори както следва: 51500.201.5; 51500.201.13; 51500.201.31; 51500.506.621; 51500.203.16; 51500.200.2; 51500.201.148; 51500.201.152 и 51500.201.115; с определен сервитут по 2 м. от двете страни на кабела.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37 /тел.0554/293-42/.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 10 May 2010 от dimitar_kw
ПОКАНА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Несебър има удоволствието да ви покани на информационни срещи за създаване на Местна инициативна група – Несебър по подхода ЛИДЕР. Срещите ще се проведат както следва:

28.04.2010 г. /Сряда/
29.04.2010 г. /Четвъртък/
30.04.2010 г. /Петък/
Публикувано на 26 Apr 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>