Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-2692/20.05.2010 год.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: „Тласкател от КПС 10 до т.61-GRP DN 700 и три тласкатела ф500, ф700 и ф800 до нова облекчителна шахта на кота 38.00, землище гр.Несебър и с.Равда община Несебър. ” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва по полски пътища, изоставени трайни насаждения, нива и друг вид нива, територия на транспорта представляващи ПИ 51500.75.25, 51500.75.27, 51500.76.40, 51500.76.41, 51500.77.37, 61056.48.100, 61056.50.100, 61056.51.101, 61056.52.5, 61056.52.100, 61056.53.100, 61056.53.101, 61056.53.102 и 61056.54.18 гл.път Бургас-Варна публична държавна собственост и 61056.55.1-друг вид нива-частна собственост.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-2688/20.05.2010 год.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект: „Тласкател ф150 от нова КПС до облекчителна шахта с.Тънково и канализационен колектор ф300 от облекчителна щахта с.Тънково до ПСОВ-Сл.бряг, землище с.Равда и с.с.Тънково община Несебър.” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва по полски пътища и пасища-частна общинска собственост, представляващи ПИ 61056.2.100, 61056.20.101, 61056.20.102, 73571.48.87, 73571.49.67, 73571.49.68, 73571.49.74, 73571.49.82, 73571.49.90, 73571.49.93.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-2694/20.05.2010 год.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект: „Два тласкатела от ПСОВ-Сл.бряг до нова облекчителна шахта GRP DN 800 и DN 600, землище с.Равда, община Несебър. ” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва по полски пътища, пустееща необработваемо земя и друга нива, представляващи ПИ 61056.20.110, 61056.20.111, 61056.33.100, 61056.33.101, 61056.35.4, 61056.36.100, 61056.45.101 и територия на транспорта ПИ 61056.34.102 и 61056.35.100 за местен път-частна общинска собственост, 61056.54.18-път от републиканската пътно мрежа-публична държавна собственост.


Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н.ци Никола Димитров Карамлъков – заинтересувано лице

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.N94-00-2947 от 02.06.2010год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Никола Димитров Карамлъков, че е изработен проект за частичнно изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.1.3 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас
Проекта за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст.35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364


На 25.05.2010г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс по НВМОП с предмет: „Укрепване свлачище с. Равда, Община Несебър в кв. 53 и 53А”


Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Публикувано на 21 May 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>