Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Несебър съобщава , че със заповед N210/02.06.2010г. на Кмета на община Несебър е одобрено задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за Външно кабелно захранване за БКТП в имот 39164.21.120
Трасето на обекта преминава по полски пътища, представляващи ПИ 39164.21.30 и 39164.21.29 и достига до ПИ 39164.21.120 в землището на с.Кошарица, местност ”Мишкефа”.
Одобреното задание се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заданието се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящето на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Несебър съобщава , че със заповед N211/02.06.2010г. на Кмета на община Несебър е одобрено задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за Външни ВиК мрежи,(предварителен/ за ПИ 39164.15.500.
Трасето на обекта преминава по полски пътища, представляващи ПИ 39164.15.34 и 39164.15.50 и достига до ПИ 39164.15.500 в землището на с.Кошарица, местност ”Сулуджана”.
Одобреното задание се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заданието се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-2868/28.05.2010 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че e издадена заповед N199 от 20.05.2010 год. на кмета на община Несебър във връзка с изграждане на обект: „ПСОВ-Сл.бряг” за процедиране на ПУП-парцеларни планове за имоти находящи се в землището на с.Равда и гр.Несебър община Несебър, за следните обекти:
1.Тласкател от КПС 10 до т.61-GRP DN 700 и три тласкатела ф500, ф700 и ф800 до нова облекчителна шахта на кота 38.00, землище гр.Несебър и с.Равда община Несебър.
2.Тласкател от КПС 10б до ПСОВ-Сл.бряг GRP DN 800 и 450 землище гр.Несебър.
3.Два тласкатела от ПСОВ-Сл.бряг до нова облекчителна шахта GRP DN 800 и DN 600, землище с.Равда, община Несебър.
4.Тласкател DN 500 от КПС 8 до т.61 землище с.Равда, община Несебър.
5.Тласкател ф150 от нова КПС до облекчителна шахта с.Тънково и канализационен колектор ф300 от облекчителна щахта с.Тънково до ПСОВ-Сл.бряг, землище с.Равда и с.Тънково община Несебър.

Заповедта се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-2693/20.05.2010 год.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект: „Тласкател от КПС 10б до ПСОВ-Сл.бряг GRP DN 800 и 450 землище гр.Несебър ” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва по полски път, представляващ ПИ 51500.73.28 и територия на транспорта включваща ПИ 51500.73.20-ведомствен път-публична общинска собственост, 51500.73.21-път от републиканска пътна мрежа-публична държавна собственост и 51500.73.22-местен път-публична общинска собственост.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-2695/20.05.2010 год.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: „Тласкател DN 500 от КПС 8 до т.61 землище с.Равда, община Несебър ” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва по полски пътища, представляващи ПИ 61056.51.102, 61056.52.100, 61056.52.101, 61056.68.101-частна общинска собственост и ПИ 61056.100.439-друг вид нива собственост на „Сарк груп” ЕООД.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
Публикувано на 02 Jun 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>