Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
На 10.06.2010г. от 10:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството по чл. 166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ на общински обекти от първа до четвърта категория по обособени позиции:
N1 Изготвяне на доклад за съответствие на общински проекти от първа до четвърта категория, за всички видове строежи;
N2 Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория, на обекти за строителство и ремонт на пътища и улици и издаване на технически паспорт за обекта;
N3 Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и издаване на технически паспорт за обекта;
N4 Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на водоснабдителни, канализационни обекти и съоръженията към тях и издаване на технически паспорт за обекта;
N5 Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление и телекомуникационни системи и издаване на технически паспорт за обекта;
N6 Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за благоустрояване и озеленяване на градски пространства и издаване на технически паспорт за обекта”
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Отдел „Капитално строителство и проектиране”
Публикувано на 09 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.128, ал.5 във връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП-парцеларни планове за имоти описани по-долу, находящи се в землище с.Равда и землището на гр.Несебър:
Публикувано на 09 Jun 2010 от dimitar_kw
Покана за участие в учредяване на Местна инициативна група Несебър
Община Несебър отправя покана към всички заинтересовани физически и юридически лица с постоянен адрес / седалище на територията на община Несебър за участие в Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група Несебър” с територия на действие - община Несебър.
Учредителното събрание ще се проведе на 10.06.2010г. от 11.00 ч в Конферентната зала на Община Несебър, ул. Еделвайс 10, при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Несебър”.
2. Вземане на решение за приемане на устав на сдружението “Местна инициативна група Несебър”.
3. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел “Местна инициативна група Несебър”.
4. Избор на председател и зам.председател на УС
5. Определяне размера на членския внос и други имуществени вноски.
Регистрацията на участниците ще започне на 10.06.2010г. от 10.00 ч в Конферентната зала на Община Несебър, ул. Еделвайс 10, срещу представяне на лични карти/удостоверения за постоянен адрес, за физически лица и Удостоверение за актуално състояние на ЮЛ и ЕТ и ЕИК за вписаните в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
ЮЛ е необходимо да представят протокол от решение за участие в сдружението, взето, съгласно устройствения правилник/ устав на организацията/дружеството.
Желаещите да станат учредители на сдружението могат да получат допълнителна информация от г-жа Галина Бабева. За повече информация – Тел: 0554/2-93-51; Тел/факс: 0554/2-93-51;
Публикувано на 08 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ:
Общински съвет Несебър уведомява всички заинтересовани лица, че са внесени в Общински съвет – Несебър проекти на Наредба за стимулиране на масовата спортна дейност, критерии и ред за финансово подпомагане на спортните клубове в Община несебър
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложените проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение. /08.06.2010г./
НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА МАСОВАТА СПОРТНА ДЕЙНОСТ, КРИТЕРИИ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 08 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ

От 05.06.2010г./събота/ автобуса за гробищен парк гр.Несебър ще тръгва:

Начална спирка
6:45ч.-Аква парк,бл.Строител
7:00ч.-гр.Несебър-стара част

Крайна спирка
8:30ч.-Гробищен парк,гр.Несебър-стара част,бл.Строител,Аква парк
Публикувано на 03 Jun 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>