Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Несебър съобщава , че със заповед N234/11.06.2010г. на Кмета на община Несебър е одобрено задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за Път Кошарица-Оризаре” от км. 0+000 до км. 5+255.66, находящ се в землищата на с.Кошарица и с.Оризаре.
Трасето на пътя преминава през ПИ в землището на с.Кошарица са: 39164.21.6; 21.8; 21.11; 21.27; 21.29; 21.59; 21.70; 21.170; 21.185; 21.193; 21.203; 21.204; 21.205; 21.206; 21.207; 21.208; 21.241; 21.285; 21.286; 22.1; 22.21; 22.35; 22.38; 22.39; 22.40; 22.41; 22.43; 22.44; 22.45; 22.46; 22.48; 22.49; 22.50; 22.59 и 281.011, през ПИ в землището на с.Оризаре:53822.12.30; 12.53; 12.65; 12.69; 12.74; 12.78; 12.80; 12.82; 12.129; 12.130; 12.131;12.141; 12.143; 12.144; 12.148; 12.150; 12.151; 12.154; 12.174; 12.175; 12.198; 12.199; 12.202; 12.203; 12.231; 12.237; 12.262; 12.263; 13.11; 13.12; 13.13; 13.14; 13.15; 13.135; 13.136; 13.149; 13.150; 13.165; 13.166;13.171; 13.178; 13.182; 13.190; 13.235; 13.236; 13.237; 13.245; 13.276; 13.286; 23.1; 23.3; 23.4; 23.5; 23.6; 23.7; 23.8; 23.9; 23.10; 23.11; 23.12; 23.13; 23.14; 23.15; 23.16; 23.17; 23.18; 23.19; 23.20; 23.21 и 23.22.
Одобреното задание се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заданието се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 15 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 3161/11.06.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ, Община Несебър съобщава на наследниците на Стоянка Апостолова Атанасова –Атанас Жеков и Дарина Жекова от гр.Бургас заинтересовано лице, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за имот пл. N 39164.25.7 в землището на с.Кошарица, м.”Под село”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ преотреждане на земеделски имот за неземеделски нужди с отреждане за “За спортен терен”,при устройствени показатели: Кпл.=50%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 20%
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 14 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ - О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

На 11.06.2010г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт и поддържане на системите за улично осветление на територията на гр. Несебър – нов и стар град, к.к. Слънчев бряг, гр. Свети Влас, с.Равда, с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца”
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Публикувано на 11 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3122/10.06.2010г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзска с чл.131, ал.2,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Стоян Иванов Вълчанов заинтересована страна, че със Заповед N220/09.06.2010 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот 39164.11.356 в месност “Четирите дървета”, землище с.Кошарица ,с отреждане на имота за “Вилен отдих”, в зона “Ов” с устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=0.80, максимална височина Н=7.00м и минимално озеленена площ 50%.

Заповедта и проекта за ПУП се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Тел. за контакт /0554/293-42/

Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 30-дневен срок от получаване на съобщението.
Публикувано на 11 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Несебър съобщава , че със заповед N226/09.06.2010г. на Кмета на община Несебър е одобрено задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за Външни ВиК мрежи за имот 39164.22.157 в землището на с.Кошарица, местност “Кабаджевиз”.
Трасето на обекта преминава по полски пътища представляващи ПИ 39164.22.65; 39164.22.158; 39164.22.41 и 39164.22.21 и по границата с имоти 39164.22.37; 39164.22.30; 39164.22.156; 39164.22.155; 39164.22.154 ;39164.22.66 и достига до ПИ 39164.22.157 в землището на с.Кошарица, местност ”Кабаджевиз”.
Одобреното задание се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заданието се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 10 Jun 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>