Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-3482 от 16.05.2009год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Величка Лазарова Бояджиева – заинтересувано лице /собственик на ПИ 51500.83.09 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”/ и н-ци Георги Христов Сталев - заинтересувано лице /собственик на ПИ 51500.83.10 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”/, че със Заповед N 357 от 13.05.2009г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - парцеларен план за обект водопровод и канализация за захранване на имот с идентификатор 51500.83.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, преминаващ през имоти с идентификатори 51500.77.38 /полски път – собственост на Община Несебър/ и 51500.77.50 /полски път – собственост на Община Несебър/.
Заповедта и проекта за ПУП - парцеларен план се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс" N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано на 19 May 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 3571 /19.05.2009 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Никола Дойчев Стайков от с.Кошарица, заинтересована страна, че със заповед N307/23.04.2009 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот ПИ 39164.29.2 в месност “Дренака”, землище с.Кошарица,/съседен на Ваш имот/ с отреждане на имота за “Жилищно строителство”, с устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс" N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 19 May 2009 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N .351/12.05.2009 г.
На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водното спасяване и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба 11/24.02.02 г. на М-вата на здравеопазването и околната среда и водите и Решение N338 / 26. 05. 08 г. на Министерски съвет
ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Решение N 338 / 26.05.08г. на Министерски съвет на Република България, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици , открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2009 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел П на Наредбата, а именно:
Публикувано на 19 May 2009 от dimitar_kw
Дата: 07.05.2009 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Неда Кирилова Новакова, гр.Бургас, ул”Ивайло” N5 и Мария Костадинова Аврамова, гр.Бургас, ул.”Цар Калоян” N 70, ет.4 – заинтересувано лице, че със заповед N274/03.04.2009г.
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3188 от 07.05.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Неда Кирилова новакова и Мария Костадинова Аврамова, че със заповед N 274/03.04.2009г. е одобрен проект за частичнен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.55 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас
Заповедта и проекта за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” N10 ет.3 ст.35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувано на 19 May 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>