Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Несебър съобщава , че със заповед N237/16.06.2010г. на Кмета на община Несебър е одобрено задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за Външни ВиК мрежи,(предварителен/ за ПИ 39164.13.61.
Трасето на обекта преминава по полски пътища, представляващи ПИ 39164.15.88 ; 39164.502.352; 39164.13.11 и 39164.13.57 собственост на община Несебър и достига до ПИ 39164.13.61 в землището на с.Кошарица, местност ”Драката”.
Одобреното задание се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заданието се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 21 Jun 2010 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Несебър съобщава , че със заповед N237/16.06.2010г. на Кмета на община Несебър е одобрено задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за Външни ВиК мрежи,(предварителен/ за ПИ 39164.13.61.
Трасето на обекта преминава по полски пътища, представляващи ПИ 39164.15.88 ; 39164.502.352; 39164.13.11 и 39164.13.57 собственост на община Несебър и достига до ПИ 39164.13.61 в землището на с.Кошарица, местност ”Драката”.
Одобреното задание се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заданието се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 21 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3283 от 18.06.2010г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица:- н-ци на Вангел Петров Карадоламов и др., че със Заповед N142 от 01.04.2010г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.54.35 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.54.35 на площ от 14874кв.м. с отреждане за “Пп” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,40, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 и 0893303671 М. Караджова
Публикувано на 18 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3278 от 18.06.2010г.
С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица – „Експрес турс”ООД и др., че със Заповед N144/01.04.2010г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. С плана за регулация от УПИ VII в кв.95”А” по плана на гр.Несебър на площ от 3539кв.м. се обособяват новообразувани УПИ VII на площ от 1672кв.м. и новообазуван УПИ VIII на площ от 1867кв.м., като площта и границите на УПИ V не се променят. С плана за застрояване УПИ V и новообразуваните УПИ VII и УПИ VIII се отреждат „за жилищно и курортно строителство” – устройствена зона „Жс”, като се установява свързано застрояване между УПИ VIII и УПИ VII и между УПИ VII и УПИ V, при устройствени показатели за УПИ V и УПИ VIII както сладва: Кплътност=60%, Кинт.=2.00, максимална височина Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 40%; за УПИ VII се установява максимална височина на застрояване Н=15,00м. и устройствени показатели съгласно чл.27, ал.3 от ЗУТ.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10 ет.3 ст.N 32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.тел. за справка 0554/29332 и 0893303671 М. Караджова
Публикувано на 18 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3282 от 18.06.2010г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица:- н-ци на Васил Христов Галагашев, н-ци на Георги Трайков Янакиев и н-ци на Никола Наумов Христов, че със Заповед N 225 от 09.06.2010г. на кмета на Община Несебър е одобрен одобрен ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.57.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, с който план имота се отрежда за „жилищно строителство” в устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели: Кплътност=40%, Кинтензивност=1,20, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 и 0893303671 М. Караджова
Публикувано на 18 Jun 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>