Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.¹92-00-3845 от 09.06.2009г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на : н-ци Мария Димитрова Занешева, н-ци Асен Георгиев Занешев, Райна Дрангова и Борис Дрангов – заинтересовани лица, че с протокол на ОбЕСУТ-Несебър е приет проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.47.24 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.47.24 на площ от 4899кв.м. с отреждане за „Ваканционно селище” при градоустройствени показатели,както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проекта за ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10 ет.3 ст.¹32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.

тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 09 Jun 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 4056 /05.06.2009 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Александър Колев Манолов заинтересовано лице/собственик на ПИ 39164.12.188/; н-ците на Никола Дойчев Стайков- заинтересовани лица/съсобственици на ПИ 39164.12.62/;Султана Илчева Маркова, Николина Илчева Цончева,Илчо Атанасов Ангелов,Захаринка Йорданова Ангелова,Стоянка Атанасова Никова,Добра Илчева Иванова,Георги Илчев Ангелов,Тона Илчева Стоева и Иван Илчев Ангелов съсобственици на ПИ 39164.12.64; Христо Николов Янев от гр.София, заинтересовано лице собственик на ПИ 39164.12.139; Нина Симеонова Лалева заинтересовано лице-собственик на ПИ 39164.12.236; Георги Тенев Камеларов от с.Кошарица заинтересовано лице и собственик на ПИ 39164.12.70, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за имоти: съседни на Ваш имот/: ПИ 39164.12.631; 39164.12.634 и 39164.12.635 в месността”Гюргенлика” в землището на с.Кошарица/ Съседен на Ваш имот/ -имотите се отреждат за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 60%.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 08 Jun 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
На 09.06.2009г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс с предмет:
„Избор на изпълнители за извършване на дейности по озеленяване и поддържане на зелени площи в обществени пространства на територията на община Несебър по обособени позици:
Публикувано на 05 Jun 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 3884 /29.05.2009 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Стоян Иванов Вълчанов от гр.Несебър заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 39164.11.356 в месността”Четирите дървета” в землището на с.Кошарица/ Съседен на Ваш имот/ -имотите се отреждат за “Вилни сгради” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=0.80; максимална височина Н=7,00 и минимално озеленена площ 60%.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 29 May 2009 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че предвид изградените:
I. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ, за което е издадено удостоверение за експолатационна годност N 123/25.03.2009 год., за приставане и престои на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, без рибата да се обработва на място и ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ, за което е издадено удостоверение за експолатационна годност N 122/25.03.2009 год., за приставане, домуване и престои на яхти за упражняване на водни спортове и развлекателни програми и разпоредбата на чл. 99 от ЗМПВВППРБ съгласно която: откритите пристанища, с изключение на военните, са общодостъпни и съобразно предназначението си осигуряват еднакви условия за всички кораби, като собственик на пристанищата по силата на чл. 103в, ал. 5, изр. последно Община Несебър, за да осигури еднакви условия за всички кораби които ползват яхтено и рибарско пристанище е необходимо да определи такси за ползване на пристанищата.
По изложените причини е изготвен следният проект за Наредба за допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър:
....>>
Публикувано на 25 May 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>