Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N.94-00- 4616 /02.07.2009 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Станка Янева Стойчева от с.Порой, Тодорка Михайлова Цонева от гр.Несебър, Янко Янев Стойчев от с.Порой,Гергина Михайлова Куцарова от гр.Несебър,Стоян Михайлов Янев от с.Порой,Стоян Петров Михалев от гр.Св.Влас,Кина Михайлова Атанасова от гр.Несебър,Иван Петров Михалев от гр.Св.Влас,Златин Михайлов Стойчев от гр.Бургас, ул.”Ивайло”5,Иван Янев Стойчев от с.Порой заинтересовани лица/собственици на ПИ 39164.17.148/ ;Желязко Иванов Боев от гр.Несебър, заинтересовано лице собственик на ПИ

.
Публикувано на 02 Jul 2009 от dimitar_kw
Процедурата се открива на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.7, т.1 и чл. 14, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и Решение N 40/25.06.2009г. на В. Борисов, зам. Кмет при община Несебър /оправомощен със Заповед N 132/24.03.2009г./ с предмет:
„Извършване на консултантска услуга, включваща изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проект за инвестиционна инициатива с правилата и нормативите за устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове, получаване на разрешение за строеж, упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Главен водопровод от деривация “Камчия” до водоем “Ханска шатра” – II етап. Водоеми “Несебър”- Водоем “Ханска шатра”.
Публикувано на 26 Jun 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-4306/16.06.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава че със заповед N402 от 16.06.2009 на Кмета на община Несебър, е одобрен проект за ПУП-Парцеларен план на обект: Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП-20/0.4 кV, 2х630 кVА в ПИ 39164.12.34, м месността “Гюргенлика”, землище с.Кошарица, :Трасето на кабела 20 кV започва от новоизграден ЖР стълб южно от нов БКТП в имот 39164.12.34 минава по съществуващ полски път и завършва в ПИ 39164.12.47.Трасето на кабела и сервитута от двете му страни засяга следните имоти: имот 39164.12.34 собственост на “Романс-Р”-ЕООД и “Торели Н-С Реал”²ЕООД; имот 39164.12.257 собственост на...
Публикувано на 17 Jun 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 4299 /17.06.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Петър Ганев Янев-Съба Недева Янева от с.Паницово, собственик на имот 017004 заинтересована страна,Неделчо Гюргакиев Великов с адрес гр.Варна,ж.к.”Владислав Варненчик”,бл.309,вх.8,ет.9,ап.136 съсобственик в ПИ 017002 заинтересована страна, че със заповед N414//16.06.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за имот : 017003 в месността “Розов хълм” в землището на с.Приселци -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=45%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 45%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс” N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 17 Jun 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.¹92-00-3844 от 09.06.2009г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на : н-ци Асен Георгиев Занешев, Райна Дрангова и Борис Дрангов – заинтересовани лица, че с протокол на ОбЕСУТ-Несебър е приет проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.47.25 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.47.25 на площ от 4897кв.м. с отреждане за „Ваканционно селище” при градоустройствени показатели,както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проекта за ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10 ет.3 ст.¹32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.

тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 09 Jun 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>