Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N.94-00-2456/06.04.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот пл.N.544 в кв.64 /61056.501.432/ по плана на с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот идентификатор 61056.501.587 в кв.64 по плана на с.Равда .
Проектът касае обособяване на имот с идентификатор 61056.501.587 с площ 4126 кв.м на УПИ Х-587 с площ 3315 кв.м.В североизточната част на имота се осигуява достъп до предвидения паркинг, северно от УПИ II-545 и се прокарва предвиденото с предходен план улично трасе в северната част от имота. Новообразуваният УПИ X-587 се отрежда за „Ок” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=15.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N.10 ет.3 ст.N.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър. Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано на 20 Jul 2009 от dimitar_kw
O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността Секретар на община Несебър
на осн. чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/29 390, на основание чл.10а от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед ¹ 752/15.07.2009

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Публикувано на 16 Jul 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N.92-00-4614/09.07.2009 год.
Инвестиционно предложение на “НЕК”-ЕАД, Предприятие “Трафоелектроинвест” - гр.София

Община Несебър съобщава,че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Несебър е постъпила информация за инвестиционно предложение:
“Изграждане на електропровод- ВЛ 110 кV п/ст “Айтос”-п/ст”Слънчев бряг-Запад”,преминаващ през землищата на следните общини:
Община Айтос-гр.Айтос, с.Съдиево, с.Дрянковец, с.Мъглен
Община Бургас-с.Драганово
Община Поморие-с.Белодол, с.Бата, с.Гълъбец,с.Горица, с.Порой
Община Несебър- с.Гюльовца,с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица”
Инвеститор:“НЕК”-ЕАД, Предприятие “Трафоелектроинвест”-гр.София
Материалите за инвестиционното предложение са на разположение за становища на заинтересованите в Дирекция”Устройство на територията”, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, ет.3 ,стая 37, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа, и в Кметствата на с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица.
От Общината
Публикувано на 09 Jul 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N.94-00- 4646 /03.07.2009 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Яни Георгиев Захов, заинтересована страна съсобственици в ПИ18469.32.24, че със заповед N.457/02.07.2009 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот ПИ 18469.32.24 в месност “Герена”, землище с.Гюльовца,/съседен на Ваш имот/ с отреждане на имота за “Жилищно строителство”, с устройствени показатели:Кплътност=30%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N.10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 03 Jul 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р О Б Я В Л Е Н И Е
За провеждане на конкурс по документи Съгл. Заповед N. 724/ 02.07.2009 г. За длъжността „ СЧЕТОВОДИТЕЛ” Отдел „ Финансова счетоводна отчетност”
1. Изисквания
- Образование – висше
Специалност - Счетоводство и контрол/ Финанси
- професионален опит – 1 год.
- Компютърна грамотност
2. Необходими документи
- Заявление
- Автобиография
- Копие от диплом за завършено образование
- Копие от трудова книжка
3. Срок за подаване на документите:
- Административен център при община Несебър
Офис N. 1 : гише N. 1
До 10.08.2009 г.

Длъжностната характеристика е на разположение В отдел „Чов.ресурси”
Тел. за справки : 0554 / 2 93-90
Публикувано на 02 Jul 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>