Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Несебър има удоволствието да ви покани на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР. Срещата ще се проведе в 13.00 часа на 07.08.2009 год. в зала „Мелсас” на Община Несебър.

Предмет на срещата ще бъде избора на представители на стопанския и нестопанския сектор за формиране на публично-частно партньорство за подготовка на проектопредложение и подаване на заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони” по ос 4 - ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони.
Публикувано на 04 Aug 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С П И С Ъ К На допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА”:


• СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
• МАРИЯНА ПАНАЙОТОВА АРАБАДЖИЕВА

Конкурсът решаване на тест ще се проведе на 14.08.2009год., от 9,00 часа в сградата на общинска администрация – гр.Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Публикувано на 04 Aug 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N.94-00-5257/03.08.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на УПИ III-483 в кв.60 /61056.501.5/ по плана на с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-483, УПИ V-483, УПИ X-483 и УПИ VII-483 в кв.60 по плана на с.Равда .
Проектът касае обособяване от НПИ N.483 в кв.60 на новообразувани УПИ IV -483 /61056.501.8/ с площ 460 кв.м., УПИ V-483 /61056.501.9/ с площ 910 кв.м., УПИ X-483 /61056.501.10/ с площ 451 кв.м и УПИ VII-483 /61056.501.13/ с площ 448 кв.м, като линиите на разделянето минават по линиите на действащата кадастрална карта.Новообразуваните УПИ се отрежда за „Жм” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=40%, Кинт.=1.40, максимална височина H=15.00 м и минимално озеленена площ от 50%.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N.10 ет.3 ст.N.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано на 03 Aug 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N.92-00-5228 от 30.07.2009г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Майкъл Дейвид Бейли и други собственици на имот с идентификатор 51500.74.65 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” – заинтересовани лица, че със Заповед N 462 от 02.07.2009г. на кмета на Община Несебър е одобрен частичен ПУП - план за застрояване на поземлен имот 51500.74.70 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 51500.74.70 на площ от 2666кв.м., с отреждане за “Търговски център, обслужваща сграда с жилищна част за персонала и складови помещения” – устройствена зона „Пп”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=60% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N 10 ет.3 ст.N 32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано на 30 Jul 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ:

Съгласно чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с МПС N.59 от 07.03.2003г. и чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения ви информираме, че Община Несебър, представлявана от Николай Димитров – кмет на Общината има инвестиционно намерение да разшири съществуващото пристанищно съоръжение, чрез монтиране на плаващи хидротехнически съоръжения (ХТС – тип понтони), разположени перпендикулярно на кейовата стена. Чрез тях ще се увеличи капацитета на пристанищата (рибарско и яхтено) с 50 допълнителни места за рибарски лодки и яхти.
Публикувано на 27 Jul 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>