Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N 92-00-5797 от 07.09.2009г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица: Никола Ангелов Калоянов /собственик на ПИ 51500.54.11/; Любен Костадинов Шимов, Иларион Радев Петков, Донка Иларионова Стоянова, Теменужка Иларионова Милева, Радостин Иларионов Петков, Петър Илиев Димитров, Костадин Илиев Николов, Вяра Костадинова Чавдарова, Николинка Григорова Димитрова, Мария Григорова Ванчурова, Бисерка Костадинова Шимова, Любен Григоров Димитров, Виолета Костадинова Шимова и Величка Костадинова Кирова/ собственици на ПИ 51500.54.12/;
Публикувано на 08 Sep 2009 от dimitar_kw
Нов закон за управление на етажната собственост

От 01 май 2009г. влезе в сила Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ и заедно с Наредба N 3 /ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г./ регламентират обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

Съгласно p 2 от ПЗР на Закона, когато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона, т.е. до 01.11.2009г.
Публикувано на 24 Aug 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С П И С Ъ К

На допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

„СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”:

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - БУРНАЛОВА

Конкурсът решаване на тест ще се проведе на 04.09.2009год., от 9,00 часа в сградата на общинска администрация – гр.Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
/п/

Публикувано на 24 Aug 2009 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че съгласно изискванията на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет следва да приеме наредба, регламентираща поставянето на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други) върху общински поземлени имоти /чл. 56, ал. 1 от ЗУТ/ и ред за поставяне на рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи /чл. 57, ал. 1 от ЗУТ/. В същата наредба следва да се регламентира и реда и условията за тяхното премаване.


На територията Община Несебър, действат две отделни наредби, регламентиращи реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламно информационни елементи /РИЕ/, като в Наредба N 3 за реда и условията за осъществяване на рекламна дейност на територията на община Несебър неправилно е посочено основанието за приемане на същата – чл. 57 от ЗУТ.
Публикувано на 19 Aug 2009 от dimitar_kw
O Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавен служител и заповед N. 927/04.08.2009год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Длъжност – „Старши юрисконсулт” – отдел „Правно обслужване”
Публикувано на 07 Aug 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>