Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
На 28.09.2009г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за отваряне на ценовите оферти по открит конкурс с предмет: „Укрепване свлачище в с.Равда, общ.Несебър в кв.53 и 53 А”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно чл.69 ал.3 от ЗОП .

Председател на комисията:……/инж. Каравасилева/
Публикувано на 28 Sep 2009 от dimitar_kw
Покана

Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури има удоволствието да Ви покани на презентация на приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските групи”, която е част от Европейския фонд по рибарство.
Презентацията ще се проведе на 25.09.2009г.от 10 ч. в Общинска зала МЕЛСАС – Несебър.
На срещата ще участва г-н Джон Грийв от организацията ФАР – НЕТ в Брюксел,която изпълнява функциите на „ Европейска Общностна мрежа на рибарските групи”.Г-н Джон Грийв има опит като ръководител на групи по програма ЛИДЕР II в Шотландия и опит в политиката за развитие на селските райони и практика в Структурните фондове на ЕК. На срещата ще участват и експерти на ИАРА.
По тази приоритетна ос се подпомагат проекти, които допринасят за постигането на следните цели:
Публикувано на 18 Sep 2009 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър, уреждащ рекламната дейност на територията на общината.

Общинска администрация има идея да стопанисва и управлява голяма част от одобрените по схема позиции за поставяне на РИЕ, с което ще се повишат значително приходите от дейността. Необходимо е и да се предвидят цените по които ще се отдават под наем съоръженията.
Към момента, съгласно чл. 149 от Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър /в сила от 01.01.2009г/ „За поставяне на рекламно-информационен елемент върху терени общинска собственост се заплаща 16,00лв. на кв.м.”. Не е конкретизирано за какъв вид РИЕ, за какъв период, както и не са предвидени цени за различните видове рекламна дейност, поради което е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:
Публикувано на 17 Sep 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ


На 10.09.2009г. от 10:00ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс с предмет: „Текущ ремонт на обществени сгради на територията на Община Несебър, по следните обособени позиции:

1.Текущ ремонт – конферентен център „Сочи” гр. Несебър, общ. Несебър

2.Текущ ремонт – Домашен социален патронаж - помещения, гр. Обзор, общ.
Несебър;

3.Текущ ремонт – сграда – кметство, гр. Свети Влас, общ. Несебър;

4.Текущ ремонт – Социален дом, с. Кошарица, общ. Несебър


Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, Съгласно чл.69 ал.3 от ЗОП.
Публикувано на 09 Sep 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
На 08.09.2009г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга, включваща изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проект за инвестиционна инициатива с правилата и нормативите за устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове, получаване на разрешение за строеж, упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Главен водопровод от деривация “Камчия” до водоем “Ханска шатра” – II етап. Водоеми “Несебър”- Водоем “Ханска шатра”.
Публикувано на 09 Sep 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>