Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00-6753/29.10.2009г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план - Път “Кошарица-Оризаре” от км.0+000 до км.5+255.66 за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места в обхват на масиви 21 и 22 на с.Кошарица имасиви 12, 13 и 23 в с.Оризаре
Трасето на обекта се намира в землищата на с.Кошарица от км. 0+000 до км.1+1640 и с.Оризаре от км.1+640 до км 5+255.66. Започва от края на регулацията на с.Кошарица и завършва в км.5+255.66 при р.т.5 от кадастралния план на с.Оризаре.
В частта ПУП-Парцеларен план е приложен регистър на засегнатите имоти за реализация на обекта.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3. тел.
За контакт 0554/2-93-42/.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
От общината
Публикувано на 29 Oct 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх. N94-00-6157/29.09.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот пл.N 544 в кв.64 /61056.501.432/ по плана на с.Равда, че със заповед ¹629 от 24.09.2009 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-587 в кв.64 по плана на с.Равда .
Проектът касае обособяване от имот с идентификатов 61056.501.587 с площ 4126 кв.м на УПИ Х-587 с площ 3315 кв.м. В североизточната част на имота се осигурява достъп до предвидения паркинг, северно от УПИ ²²-545 и се прокарва предвиденото с предходен план улично трасе в северната част на имота /о.т.687-о.т.680/ Новообразуваните УПИ се отрежда за „Ок” и се установяват устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=15.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс" 10 ет.3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14 дневен срок от узнаването и.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано на 14 Oct 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N 94-00-6285/05.10.2009 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на имот 53822.17.215, м.”Корията”, землище с.Оризаре, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 53822.17.216, м.”Корията” землище с.Оризаре.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 53822.17.216 на пхлощ от 1301 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” при градоустройствени показатели: Кпл.=40%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст. 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 14 Oct 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N 94-00- 6361 /08.10.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Войно Михалев Войнов от с.Гюльовца, ул.”Янко Андонов” N 55 заинтересовано лице/съсобственици на ПИ 18469.36.32/; Георги Василев Желев от с.Гюльовца- заинтересовано лице/собственик на ПИ 18469.36.8/; че със заповед N 664/07.10.2009 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот ПИ 18469.36.35 в месност “Хаджи дере”, землище с.Гюльовца,/съседен на Ваш имот/ с отреждане на имота за “Жилищно строителство”, с устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 12 Oct 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N 94-00- 6361 /08.10.2009 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Георги Христов Коршутов от с.Баня ; наследниците на Елена Георгиева Линова от с.Баня; наследниците на Илия Георгиев Коршутов всички съсобственици в ПИ 02703.20.19 че със заповед N 658/07.10.2009 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот ПИ 02703.22.20 в месност “Зигра”, землище с.Баня,/съседен на Ваш имот/ с отреждане на имота за “Ваканционно селище”, с устройствени показатели:Кплътност=30%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 52%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувано на 12 Oct 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>