Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N 92-00-7101/18.11.2009г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – Пътна връзка за ПИ 39164.22.157 в землището на с.Кошарица, месност ”Кабаджевиз” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените. Проекта касае комуникационно транспортно решение за осигуряване на достъп до имот 39164.22.157 и имоти 39164.22.26, 39164.22.27 , 39164.22.39 находящи се в землището на с.Кошарица, месност “Кабаджевиз”.
В частта ПУП-Парцеларен план е приложен регистър на засегнатите имоти достъпът се осъществява от общински имоти: от имот 39164.22.65 с трайно предназначение “селскостопански път” - 692 кв.м. от имот 39164.22.158 с трайно предназначение “селскостопански път” - 381 кв.м. и от имот 39164.22.1 с трайно предназначение “дере”–341 кв.м.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс”10 в стая 37 ет.3, /тел. за контакт 0554 293-42/
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 19 Nov 2009 от dimitar_kw
СЪОБЩЕНИЕ изх.N 94-00-7077/17.11.2009г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Александра Веселинова Димитрова от гр.София, заинтересовано лице/собственик на УПИ I-240/;Малта Георгиева Найденова от с.Кошарица, ул.”Чайка”N 3- заинтересовано лице/собственик на УПИ II-140 и УПИ V-140/, Костадинка Янева Панайотова и Яни Димитров Панайотов от с.Кошарица,заинтересовани и собственици в УПИ III-140, че със Заповед N 760/11.11.2009 год. е одобрен частичен ПУП- план за регулация и застрояване на УПИ I-240, УПИ II-140 и УПИ III-141 в кв.7 по плана на с.Кошарица, касаещо промяна на вътрешните регулационни граници между УПИ I-240, УПИ II -140 и УПИ III -141 в кв.7 в съответствие с одобрена кадастрална карта и p 8 от ПР на ЗУТ, като УПИ III-140 се урегулира на площ от 2030 кв.м.; УПИ I -240 се урeгулира на площ от 1172 кв.м. и обособяване от УПИ II -140 на новообразуван УПИ II-140 на площ от 687 кв.м. и новообразуван УПИ V-140 на площ от 1283 кв.м.
С план за застрояване за новообразуваните УПИ II-140 и УПИ V-140 се установяват устройствени показатели: Кплътност=45%, Кинт.1.20 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 40%., съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове, сигнатури, надписи, размери и корекции.
Заповедта и проекта за ПУП се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Тел. за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано на 17 Nov 2009 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00-7049/ 16.11.2009 г.
На основание чл.4, ал.2 он НУРИОВОС Община Несебър съобщава на заинтересованите инвестиционно си предложение: „Преустройство и реконструкция на бивша поликлиника в „Демонстрационен център на занаятите гр. Несебър и Едрине” с местоположение: гр. Несебър, ПИ 51500.502.214, състоящо се в реконструкция и модернизация на съществуващата двуетажна сграда със сутерен със ЗП 115 кв.м и промяна на предназначението и, подсилване на носещата конструкция на сградата, общо саниране, подмяна на покривната конструкция и хидроизолации, премахване на помощни постройки, изграждане на ново външно стълбище, осигуряване на достъп до втори етаж на хора в неравностойно положение, оформяне на дворното пространство.
При строителството ще се генерират строителни отпадъци, които ще се складират в контейнер и ще се извозват периодично и своевременно до определените места. Преди предаването на обекта се предвижда възстановяване на прилежащите територии и на тротоарите.
За допълнителна информация: тел. 0554/ 29332.
Публикувано на 16 Nov 2009 от dimitar_kw
О Б Я В А
Община Несебър търси да назначи на постоянен трудов договор:
ВЪЗПИТАТЕЛ с педагогическо образование в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с. Кошарица. Осигурява се и безплатна квартира в с. Кошарица. И СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ (олигофренопедагог) в Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Несебър.
Заплащане съгласно щатното разписание.
Постъпване веднага. За контакти: тел.: 0554/ 4-27-96, 0556 / 6- 10- 24
GSM: 0893 / 303 689, 0893 303 766
Публикувано на 02 Nov 2009 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.N 94-00-6755/29.10.2009г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обек: ”Външен канал” за ПИ 39164.15.144 находящ се в месността “Сулуджана” , землище с.Кошарица, община Несебър, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на канала започва от съществуваща шахта в ПИ 39164.15.34, преминава през имоти: ПИ 39164.15.28, ПИ 39164.15.404, ПИ 39164.15.270 и достига до ПИ 39164.15.144.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3. тел. 0554/2-93-42.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 29 Oct 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>